Statut SOSW

STATUT

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Wąsoszu
im. Janusza Korczaka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu jest publiczną placówką działającą na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, 43 79 25poz.2572 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości 
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, (Dz. U. Nr 52, poz. 467 ze zm.)
Powołania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu- publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez Kuratora Oświaty 
w Lesznie Andrzeja Jęczka (nr powołania WOP-028-35/94 z dnia 3 sierpnia 1994 rok).
Uchwały Rady Powiatu w Górze Nr 2/IX/99 z dnia 30 czerwca 1999r. 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wąsoszu oraz powołania Gimnazjum 
i Zespołu Szkół Specjalnych.
Uchwały Rady Powiatu w Górze Nr 7/XL/02 z dnia 14 czerwca 2002 roku 
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu.
Uchwały Rady Powiatu nr XXII/101/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Szkoły specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz. U. Nr 228, poz. 1489 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. Nr 228, poz.1490 z późniejszymi zmianami)

 

§2

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 24 roku życia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim od 3 do 24 lat oraz zaburzeniami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać 
do szkoły w miejscu zamieszkania.
Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej opuszcza się wyraz „Specjalny”.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu nosi imię Janusza Korczaka.
W skład Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Ośrodek ma siedzibę w Wąsoszu przy ulicy Janusza Korczaka 6
Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Górowski.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty 
we Wrocławiu.
Ośrodek posługuje się pieczęcią w brzmieniu:

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu
ul. J. Korczaka 6
56 – 210 Wąsosz
tel.(065) 543 79 25

Rozdział II

Cele i zadania

§3

Celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków 
do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji 
ze środowiskiem poprzez:

a) stymulowanie indywidualnego rozwoju ucznia,
b) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności dających podstawę 
do ukończenia szkoły, zdobycia zawodu,
c) wyrabianie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym,
d) przygotowanie do życia w rodzinie, szkole, społeczności lokalnej i państwie,
e) kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,
f) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
g) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych,
h) budzenie szacunku do kultury, literatury i języka polskiego oraz przygotowanie do uczestnictwa w kulturze i rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,
i) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;
j) kształtowanie wartości łączących dobro człowieka z dobrem ogółu, 
tj. humanizm, sprawiedliwość społeczną, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich dorobku,
k) wpajanie poszanowania godności osobistej każdego człowieka,
l) wpajanie zasady tolerancji wobec ludzi o odmiennych przekonaniach religijnych i światopoglądowych.

2. Do zadań Ośrodka należy:
dostosowanie procesu nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb psycho–fizycznych wychowanków z upośledzeniem umysłowym w celu przygotowania ich do życia w społeczeństwie i kształcenia umiejętności przydatnych w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, indywidualnych możliwości, predyspozycji, zdolności i zainteresowań oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania.
przygotowanie w miarę istniejących możliwości do aktywnego udziału 
w życiu społecznym poprzez rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

Ośrodek realizuje zadania poprzez:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjno- wychowawcze 
 w czasie, których realizowana jest właściwa dla danego etapu kształcenia podstawa programowa dostosowana do możliwości psychofizycznych uczniów,
2) specjalistyczne zajęcia w ramach:
zespołów korekcyjno – kompensacyjnych,
psychologicznych,
logopedycznych,
rewalidacyjnych,

3) Ośrodek organizuje wycieczki edukacyjne, wycieczki krajoznawcze,
kulturoznawcze i zawody sportowe umożliwiające rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,
4) Ośrodek udziela pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodów zdrowotnych, rodzinnych lub materialnych,
5) Ośrodek zapewnia specjalistyczną opiekę m.in.:
pedagogiczną,
psychologiczną,
logopedyczną,
z zakresu integracji sensorycznej,
przedlekarską,
Ośrodek dba o wychowanie w duchu tolerancji i poczucia tożsamości narodowej oraz organizuje nauczanie religii dla uczniów, którzy chcą 
w tych zajęciach uczestniczyć. Dla uczniów, którzy nie chcą uczestniczyć w lekcjach religii organizowane są zajęcia z zakresu etyki.
Ośrodek prowadzi różnorodne formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), w tym:
kontakty indywidualne z rodzicami,
organizację zebrań,
organizację imprez okolicznościowych,
Ośrodek prowadzi różnorodne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym:
organizacja imprez sportowych, np. turnieje, mecze,
współorganizacja imprez kulturalnych,
prace na rzecz środowiska lokalnego.
Ośrodek zapewnia:
wychowankom całodobową opiekę na terenie placówki oraz w trakcie wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę,
wspomaganie rozwoju wychowanka przez podejmowanie działań 
w zakresie opieki wychowawczej i rewalidacji,
uczniom niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zajęć edukacyjnych,
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza Ośrodkiem,
wspieranie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu 
i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,
pomoc rodzicom, prawnym opiekunom w planowaniu kariery edukacyjnej 
i zawodowej wychowanków.

 

Rozdział III

Organy Ośrodka

§4

Organami Ośrodka są:
Dyrektor Ośrodka,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

Dyrektor Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka kieruje pracą Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i administracyjno – gospodarczą Ośrodka w tym:
sprawuje nadzór pedagogiczny,
sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
odpowiada za pracę dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą 
i rewalidacyjną Ośrodka,
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka 
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
pozyskuje środki finansowe z dodatkowych źródeł,
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,
czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu 
i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w Ośrodku,
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Dyrektor Ośrodka może skreślić, w drodze decyzji, wychowanka z listy wychowanków tylko w szczególnych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników, w tym:
zatrudniania i zwalniania pracowników Ośrodka,
przyznawania nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych i dyscyplinarnych pracownikom Ośrodka.
Dyrektor powierza niektóre swoje kompetencje wybranym pracownikom Ośrodka, określając je w zakresach czynności.

3. Rada Pedagogiczna.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym w zakresie statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład jej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.
Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
zatwierdzanie planów pracy Ośrodka
podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 
i wychowawców,
podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy Ośrodka, w tym w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
projekt planu finansowego Ośrodka,
wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom i wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych.
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu oraz je uchwala.
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 
z funkcji Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 
 w obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także pracowników Ośrodka.
Zasięga opinii RR i SU w następujących sprawach:
projekt planu finansowego placówki,
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
organizacji pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
RP uchwala program wychowawczy, program profilaktyki 
 i Wewnątrzszkolny System Oceniania, które są załącznikami do Statutu.
Rada Pedagogiczna może powoływać doraźne zespoły
problemowo – zadaniowe w razie potrzeby:
a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i mierzenie ich osiągnięć,
c) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także 
w uzupełnianiu ich wyposażenia,
f) wypracowanie działań doskonalących funkcjonowanie Ośrodka.
Członkowie Rady Pedagogicznej współpracują w ramach zespołów ds. organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych ( IPET). Zespół tworzą wszyscy nauczyciele prowadzący z uczniem zajęcia oraz nauczyciele specjaliści.

Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w ramach systemu oświaty, reprezentującym ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzi siedmiu przedstawicieli wybieranych 
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Ośrodka
Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie, w określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Ośrodka (art.54 ust.8 ustawy o systemie oświaty).
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka.
Do kompetencji rady rodziców należy:
uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
programu wychowawczego Ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli i wychowawców
programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb Ośrodka, obejmujących wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanych do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców,
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka,
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka.
jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczna 
w sprawie w.w. programów, programy te ustala dyrektor Ośrodka 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programy ustalone przez dyrektora Ośrodka obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną.

5.Samorząd Uczniowski.

W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka.
Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 
i zachowaniu,
prawo do takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań 
i potrzeb,
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zasady współdziałania organów Ośrodka oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi:
Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród Rady, jeżeli w regulaminie 
je pominięto.
Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
Bezpośrednio współpracuje z organami Ośrodka tj. Radą Rodziców.
Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem, a rodzicem.
Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Ośrodka.
W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Ośrodka, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Ośrodka i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
W sprawach spornych ustala się co następuje:
uczeń zgłasza zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego lub bezpośrednio Dyrektorowi,
przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§5

Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
W skład Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna,
Gimnazjum Specjalne,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wydłużona o rok w każdym etapie edukacyjnym. Kształcenie dzieci i młodzieży trwa nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 
18 roku życia.
Nauka w gimnazjum trwa 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wydłużona. Kształcenie młodzieży trwa nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 roku życia.
Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata w zależności od wybranego przez ucznia zawodu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wydłużona 
o 1 rok. Kształcenie młodzieży trwa nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 
24 roku życia.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci w systemie trzyletnim młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 roku życia.
Podstawową jednostką organizacyjną w Ośrodku jest oddział złożony z uczniów uczących się przedmiotów określonych w planie nauczania jednej klasy. 
W zależności od potrzeb Ośrodek może organizować oddziały jako klasy łączone, tj. takie, w których uczniowie realizują plany nauczania różnych klas oraz grupy wychowawcze składające się z uczniów różnych klas.
Podstawową formą pracy Ośrodka są zajęcia dydaktyczno –wychowawcze 
i rewalidacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i grupowym.
Liczba uczniów w oddziałach dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16.
Liczba uczniów w oddziałach dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi od 6 do 8.
W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można obniżyć o 2 osoby.
Grupa rewalidacyjno – wychowawcza liczy od 2 do 4 osób.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej powyżej. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z organem prowadzącym Ośrodek organizuje nauczanie indywidualne.
Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży:
całodobową opiekę,
warunki do nauki i wychowania w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy.
Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której 
są przewidziane ferie szkolne.
Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych.
Szkoły wchodzące w skład Ośrodka realizują plany i programy nauczania przewidziane dla dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym 
i głębokim.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut, przerwa śniadaniowa- 15 minut, a obiadowa- 20 minut.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
Nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych dla uczniów klas wielozawodowych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie w ośrodkach prowadzących takie szkolenie.
Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy mogą być realizowane w Ośrodku lub poza Ośrodkiem na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora z inną szkołą lub indywidualnym pracodawcą.
Uczniom, którzy muszą przebywać w szkole przed i po lekcjach z powodu pracy rodziców, bądź organizacji dojazdów nie dostosowanej do czasu rozpoczynania lub kończenia zajęć, Ośrodek zapewnia opiekę.
Uczniom, którzy nie mają możliwości dojazdu do szkoły Ośrodek zapewnia opiekę i zakwaterowanie z wyżywieniem.
Wychowankowie zakwaterowani w Ośrodku wyjeżdżają na okres ferii oraz dni wolne od nauki do rodziców /opiekunów/. Dzieci w wieku do lat 13 mogą wyjeżdżać tylko pod opieką rodziców /opiekunów/. Młodzież powyżej 13 lat może samodzielnie wyjeżdżać do domów rodzinnych na pisemną prośbę rodziców /prawnych opiekunów/, o ile stan zdrowia daje gwarancję bezpieczeństwa i samodzielności w poruszaniu się. Decyzję o samodzielnym dojeżdżaniu podejmuje rodzic i wychowawca.

Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów zgodnie z § 5 pkt 8-11.
Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca.
W porze nocnej opiekę wychowawczą sprawuje wychowawca.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania 
dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada:
Pomieszczenia do nauki:
klasy lekcyjne,
pracownia gospodarstwa domowego,
pracownia techniczna,
biblioteka,
pracownia komputerowa
gabinet logopedyczny,
gabinet integracji sensorycznej.
Pomieszczenia socjalno – bytowe:
sypialnie,
świetlice grup wychowawczych,
izolatka,
gabinet pomocy przedlekarskiej,
szatnie, natryski, umywalnie, toalety.
Pomieszczenia i urządzenia sportowo – rekreacyjne:
sala sportowa,
siłownia,
boisko szkolne,
tereny rekreacyjne,
plac zabaw.
Pomieszczenia administracyjne i gospodarcze:
pralnia,
magazyny gospodarcze i spożywcze,
szwalnia,
kuchnia z zapleczem,
jadalnia,
sekretariat,
księgowość.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
Zajęcia edukacyjne dzieli się na dwa semestry:
Semestr I rozpoczyna się 1 września i trwa 18 tygodni.
Semestr II trwa 19 tygodni.
Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej.
W skład dokumentacji wchodzą:
Księga ewidencji uczniów oddzielna dla każdej ze szkół,
Księga ewidencji wychowanków prowadzona w sposób chronologiczny według przyjęć wychowanków,
Arkusz organizacyjny,
Księga protokołów Rady Pedagogicznej,
Szkolne plany nauczania dla poszczególnych oddziałów,
Szkolne zestawy programów nauczania,
Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć wychowawczych i dzienniki zajęć specjalistycznych,
Arkusze ocen uczniów,
Księgi arkuszy ocen,
10) Protokoły postępowania kwalifikacyjnego,
11) Program wychowawczy,
12) Plan rozwoju Ośrodka,
13) Dokumentacja udziału i osiągnięć uczniów i wychowanków w konkursach, zawodach itp.,
14) Kronika Ośrodka,
15) Informacje o placówce w mediach, materiały promocyjne, foldery.

Sposób prowadzenia w/w dokumentacji określają odrębne przepisy.
Zasady prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki finansowo – księgowej i administrowania placówką określają odrębne przepisy oraz instrukcje i regulaminy wewnętrzne Ośrodka.
Szkoły używają pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również 
z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty

§6

W Ośrodku zatrudnia się pracowników:
Pedagogicznych,
nauczycieli,
wychowawców,
nauczycieli specjalistów:
logopedę,
psychologa,
informatyka,
nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
Ekonomicznych i administracyjnych,
księgową,
referenta ds. finansowych,
intendentkę,
specjalistę ds. kadrowych,
Obsługowych:
kierowcę zaopatrzeniowca,
palacza,
praczkę,
szwaczkę,
kucharki i pomoce kuchenne,
konserwatora,
magazyniera,
pomoc nauczyciela i wychowawcy.
Zakresy obowiązków i czas pracy na poszczególnych stanowiskach ustala Dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
Liczba pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych jest zgodna z arkuszem organizacyjnym placówki.
Głównym zadaniem wychowawców jest organizowanie w oparciu o ogólny plan Ośrodka i miesięczne plany grup, codziennych zajęć oraz dobór odpowiednich form, metod, treści wychowawczych, realizowanie celów opiekuńczo – wychowawczych.
Obowiązkiem wychowawcy jest wszechstronna znajomość wychowanków oraz ich warunków rodzinnych i sytuacji szkolnej, a w szczególności:
wychowanie powierzonych jego opiece wychowanków w oparciu 
o znajomość rodzaju, stopnia upośledzenia i stanu zdrowia, osobowości, zdolności i zainteresowań każdego z nich,
uwzględnienie w działalności wychowawczej wyników badań psychologiczno – pedagogicznych i własnych obserwacji,
przeprowadzanie systematycznej konsultacji z lekarzami, pielęgniarką, psychologiem na temat psychologicznego rozwoju dziecka,
Ppowadzenie systematycznej obserwacji zachowań i postępów w rozwoju wychowanków, sporządzanie charakterystyk i opinii,
troska o prawidłowe wychowanie dzieci, a w szczególności:
rozwijanie, umacnianie, uczuć koleżeństwa i przyjaźni oraz ustalenie jednolitych form i ocen postępowania,
organizowanie różnych form samoobsługi wychowanków 
i wyrabianie samodzielności, współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę pomieszczeń grupy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu internatu,
rozwijanie społecznej aktywności i samorządności w na terenie Ośrodka i środowiska,
przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej i społecznej oraz wdrażanie ich do rzetelnej i odpowiedzialnej pracy,
uczenie wychowanków właściwego organizowania 
i wykorzystywania czasu wolnego oraz wypoczynku, wyrabianie 
w nich umiejętności i nawyków kulturalnej rozrywki,
współdziałanie w kształtowaniu zainteresowań różnymi dziedzinami nauki i techniki,
troska o rozwój fizyczny wychowanków i utrwalenie zainteresowań do uprawiania sportu, krajoznawstwa i turystyki,
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz czuwanie nad czytelnictwem 
i umuzykalnieniem wychowanków,
badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się wychowanków 
i podejmowanie środków zaradczych. Udzielanie szczególnej pomocy wychowankom znajdującym się w trudnych warunkach 
i sytuacjach wychowawczych,
troska o właściwy stosunek wychowanków do nauki, a w szczególności:
czuwanie nad zaopatrzeniem wychowanków w niezbędne podręczniki i przybory oraz nad organizacją i przebiegiem nauki własnej,
utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcami klas 
i nauczycielami w celu ustalania jednolitych wymagań wobec wychowanków i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej,
czuwanie nad regularnym uczęszczaniem wychowanków 
do szkoły, organizowaniem pomocy tym, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności z uzupełnieniem materiału,
informowanie wychowanków klas starszych o możliwościach dalszej nauki zgodnie z ich możliwościami,
opieka nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków,
informowanie rodziców o zachowaniu, postępach w nauce oraz stanie zdrowia ich dzieci,
wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących grupy, 
a w szczególności:
opracowywanie miesięcznych planów pracy grupy i semestralnych sprawozdań, estetyczne prowadzenie dokumentacji,
wykonywanie innych zleconych czynności administracyjnych dotyczących grupy,
sprawowanie opieki nad powierzonymi organizacjami uczniowskimi i kołami zainteresowań,
obowiązkowe branie udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej uchwał,
stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej.

Wychowawca klasy w szczególności poznaje rodzaje stopnia upośledzenia, schorzenia, kalectwa ucznia, jego osobowość, zdolności i zainteresowania, prowadzi systematyczną obserwację i opracowuje charakterystykę ucznia.
Nauczyciel klasy prowadzi pracę edukacyjną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
realizowanie obowiązującego w szkołach programu nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki,
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
doskonalenie umiejętności dydaktycznych,
systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,
eliminowanie niepowodzeń szkolnych,
systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień 
i chwał,
współpraca z rodzicami w wychowaniu uczniów w celu ujednolicenia oddziaływania na dzieci,
dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia,
uczenie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, szczególnie poprzez realizację projektów edukacyjnych przez powierzonych jego opiece uczniów;

współdziałanie w ramach zespołów ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych ( IPET). Zespół tworzą wszyscy nauczyciele prowadzący z uczniem zajęcia oraz nauczyciele specjaliści.
realizacja innych działań powierzonych przez Dyrektora placówki.

Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia 
i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio 
do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 
w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 
i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 
w odrębnych przepisach;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia 
i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
9) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
10) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
11) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
12) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów 
do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
13) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę;
14) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji 
i materiałów do pracy z uczniami;
15) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych 
w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach;
16) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu 
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 
w odrębnych przepisach.

W zależności od potrzeb Ośrodek może zatrudniać nauczycieli – specjalistów, do których zadań należy m. in.:
1) prowadzenie i organizacja zajęć specjalistycznych:
psychologiczno – pedagogicznych,
logopedycznych,
rehabilitacyjnych,
muzykoterapetycznych,
stymulacyjno – kompensacyjnych,
psychostymulacyjnych,
rewalidacyjnych,
terapetycznych,
korekcyjno – kompensacyjnych,
z zakresu integracji sensorycznej,
innych.

2) realizowanie zadań diagnostyczno – terapeutycznych prowadzonych według obowiązujących planów i programów nauczania z dostosowaniem metod 
i form ich realizacji oraz rozpoznanych potrzeb, a w szczególności ich działania obejmują:
3) opracowanie i nadzorowanie realizacji indywidualnych programów pracy 
z uczniami sprawiającymi poważne trudności wychowawcze,
4) prowadzenie, bądź organizowanie różnego rodzaju form pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej w formie:
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
zajęć specjalistycznych,
zespołów wyrównawczych,
grup terapeutycznych,
5) współpraca z różnymi poradniami specjalistycznymi i pomocnikami służby zdrowia.
6) wspieranie rodziców dzieci w zakresie poradnictwa wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczego i rozwojowego.
7) popularyzacja wiedzy z zakresu prawa, rozwoju i potrzeb wychowanków wśród nauczycieli, wychowawców i rodziców.
8) Kwalifikacje zatrudnionych w Ośrodku specjalistów określają odrębne przepisy.
13. Nauczyciele – specjaliści prowadzą dokumentację według zasad i wzoru określonego w odrębnych przepisach.
14. Ośrodek tworzy warunki do integrowania poczynań nauczycieli Ośrodka 
z działaniami nauczycieli specjalistów.
15. Nauczyciele specjaliści tworzą zespół diagnostyczno – terapeutyczny.

16. Ośrodek prowadzi bibliotekę, która jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i wychowanków. Służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
 1) Z biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie i wychowankowie
b)nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka,
c)rodzice,
d)nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami upośledzonymi umysłowo.
2) Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie 
z organizacją roku szkolnego.
3) Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z Dyrektorem. Jednostka zajęć bibliotecznych nauczyciela bibliotekarza wynosi 60 minut.
4) Zadania bibliotekarza określa szczegółowo przydzielony przez Dyrektora zakres czynności:
a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez organizację lekcji bibliotecznych, konkursów, wystaw, ekspozycji,
d) bibliotekarz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wypożyczeń 
i zwrotów podręczników szkolnych. Bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za udowodnione straty.
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Ośrodka, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie 
i czystości.
Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Ośrodka.

§7

W Ośrodku tworzy się stanowisko wicedyrektora.
Zadaniem wicedyrektora jest:
organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej,
analizowanie okresowych planów pracy zespołu wychowawczego,
hospitowanie wszystkich typów zajęć prowadzonych przez wychowawców, omawianie z nimi spostrzeżeń, udzielanie im rad 
i zaleceń, zwracanie uwagi na metody i formy pracy rewalidacyjnej,
zapewnienie wychowankom właściwych warunków bytowych,
czuwanie nad właściwą współpracą wychowawców 
z nauczycielami,
ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
organizowanie różnych form współpracy ze środowiskiem domowym wychowanków,
troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
organizowanie zajęć w Ośrodku z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb wychowanków,
przestrzeganie przepisów bhp,
troska o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz otoczenia budynku,
troska o zapewnienie młodzieży wyżywienia według ustalonych norm w granicach obowiązujących stawek żywieniowych,
troska o mienie Ośrodka,
prowadzenie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji,
współuczestniczenie w regulowaniu spraw związanych 
z odpłatnością wychowanków za wyżywienie,
realizacja innych zadań, wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez Dyrektora.

Za zgodą organu prowadzącego w Ośrodku mogą być utworzone dodatkowe stanowiska kierownicze.

Rozdział V
Warunki pobytu w Ośrodku

§8

Ośrodek zapewnia wychowankom właściwe warunki pobytu, uwzględniając 
w szczególności zaspokojenie różnorodnych potrzeb, w tym bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej.
Rodzice dzieci i młodzieży przebywającej w Ośrodku ponoszą odpłatność 
za posiłki w stołówce równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego 
na wyżywienie. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
Opłaty wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli dziecko 
z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce opłaty należne 
są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.
Organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat:
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku. 
o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, z poźn. zm.);
w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Rozdział VI
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci i młodzieży do Ośrodka

§9

Do szkół wchodzących w skład Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z zaburzeniami sprzężonymi.
Na prośbę rodziców, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, organ prowadzący kieruje dziecko do Ośrodka.
Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Dzieciom i młodzieży (uczącej się w szkołach wszystkich typów wchodzących 
w skład Ośrodka), umożliwia się zakwaterowanie, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają wychowankowie, których odległość miejsca zamieszkania od Ośrodka lub szczególnie trudna sytuacja materialna uniemożliwia bądź utrudnia systematyczne spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
6. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki ucznia i wychowanka

§10

Uczeń, wychowanek ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania, rewalidacji, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej,
życzliwego, podmiotowego traktowania,
opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, m. in. prawo 
do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
otrzymania pomocy ze strony pracowników Ośrodka w przypadku wystąpienia trudności,
opieki przedlekarskiej,
korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego 
 i zawodowego, zorganizowanej pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu,
reprezentowania szkoły na konkursach, olimpiadach i zawodach pozaszkolnych, odmówienia wzięcia udziału w organizowanych przez szkołę lub klasę imprezach, sprzecznych z jego przekonaniami,
w przypadku nieprzestrzegania jego praw może odwołać się 
 do Rzecznika Praw Ucznia, Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rzecznika Praw Dziecka.

§ 11

Uczeń, wychowanek ma obowiązek:

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach: lekcyjnych, rewalidacyjnych i przygotowywać się do nich,
aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczyć w życiu Ośrodka,
zapoznać się ze Statutem Ośrodka i przestrzegać jego zapisów,
punktualnie przychodzić do szkoły i nie spóźniać się na lekcje,
zapoznawać się z aktualnymi zarządzeniami Dyrektora Ośrodka lub Rady Pedagogicznej w zakresie dyscypliny zajęć i respektować je,
postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa tak, aby nie narażać życia i zdrowia swojego i innych,
przeciwdziałać, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, naruszaniu praw ucznia,
przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli innych pracowników Ośrodka,
szanować przekonania religijne innych,
dbać o porządek w Ośrodku i wokół niego,
szanować mienie Ośrodka, a także naprawić wyrządzone przez siebie szkody powstałe w wyniku celowych działań lub braku dbałości,
dbać o honor i dobre imię Ośrodka,
dostarczyć usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obowiązkowych 
od rodziców/opiekunów prawnych ( w formie pisemnej lub telefonicznej 
do sekretariatu Ośrodka)
dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju ( strój musi zakrywać bieliznę oraz części ciała, które nie powinny być odsłaniane),
dbać o czystość i porządek pomieszczeń oraz otoczenia Ośrodka,
szanować mienie Ośrodka oraz własność osobistą,
posiadać strój sportowego na lekcjach wychowania fizycznego i strój apelowy na uroczystości szkolne,
wyłączać urządzenia elektroniczne ( telefony komórkowe, odtwarzacze) 
na czas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych,
oddać urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne na polecenie nauczyciela, w przypadku dezorganizowania zajęć, na czas ich trwania; 
w przypadku kilkukrotnego łamania w/w przepisu przez ucznia, nauczyciel ma prawo zdeponować urządzenie w sejfie Ośrodka do momentu odbioru przez rodziców.
podporządkować się zakazowi palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających na terenie Ośrodka.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone na jej teren cenne przedmioty 
i telefony komórkowe.

§ 12

Ucznia można nagrodzić za:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) godne reprezentowanie Ośrodka w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
3) wzorowe wypełnianie obowiązków i powierzonych zadań,
4) wykazywanie się inicjatywą i kreatywnością w życiu Ośrodka.

Nagrody mogą być przyznawane na wniosek:
wychowawcy klasy lub grupy wychowawczej,
nauczyciela przedmiotu,
Samorządu Uczniowskiego
Dyrektora Ośrodka lub Wicedyrektora,

6. Nagrodami, o których mowa w punkcie 5 są:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała Dyrektora lub wobec uczniów Ośrodka,
3) list pochwalny Dyrektora do rodziców,
4) dyplom uznania od Dyrektora,
6) informacja na tablicy ogłoszeń,
5) nagroda rzeczowa od Dyrektora.

Uczniowie nieprzestrzegający postanowień Statutu Ośrodka i Regulaminu Ucznia, w zależności od wykroczenia, na wniosek nauczyciela, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego mogą otrzymać kary.
Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

Rodzaje kar:
1)upomnienie wychowanka przez wychowawcę klasy lub grupy wychowawczej,
pozbawienie pełnionej funkcji w Samorządzie Klasowym lub Samorządzie Uczniowskim,
nagana Dyrektora lub Wicedyrektora Ośrodka,
jednorazowe wykluczenie z uczestnictwa w wycieczce lub atrakcyjnej imprezie,
przeniesienie wychowanka do innej grupy wychowawczej,
obniżenie oceny z zachowania,
przeniesienie do innego Ośrodka za zgodą rodziców i Kuratorium Oświaty,
skreślenia z listy uczniów lub wychowanków dokonuje Dyrektor Ośrodka 
na podstawie podjętej przez Radę Pedagogiczną uchwały zainicjowanej 
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, po konsultacji z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie, w której uczeń się uczy oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
11. Podstawę do skreślenia ucznia z listy stanowią w szczególności:
1) rażące, powtarzające się nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie,
2) picie alkoholu, rozprowadzanie lub zażywanie używek ( papierosów 
 i środków odurzających ) na terenie Ośrodka i na wycieczkach,
3) nagminne agresywne zachowanie wobec uczniów, nauczycieli 
 i pracowników Ośrodka nie wynikające z zaburzeń rozwojowych ucznia,
4) nagminne naruszanie godności( fizycznie i psychicznie) innych osób,
4) szydzenie z przekonań wyznaniowych innych osób,
5) posiadanie na terenie Ośrodka narzędzi broni, środków chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających w szkole i jej otoczeniu,
6) powtarzające się kradzieże,
7) pobicia, wymuszenia lub zastraszenia,
8) notoryczna dezorganizacja zajęć w placówce niewynikająca z zaburzeń rozwojowych,
9)fałszowanie dokumentacji,
10) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia trwająca ponad 8 tygodni ,
po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) oraz po zastosowaniu przez Ośrodek wszelkich możliwych procedur zobowiązujących go do uczęszczania na lekcje.

12. Skreśleniu podlegają pełnoletni uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

13. Jeśli uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu, swoim zachowaniem narusza normy współżycia społecznego lub w wyniku klasyfikacji rocznej w roku szkolnym, w którym osiągnął pełnoletniość nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, bądź nie ukończył szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Ośrodka, w drodze decyzji, skreśla go z listy uczniów.

14. Ośrodek ma obowiązek powiadomienia rodziców /opiekunów prawnych 
o nałożonych karach ( pkt. 10, ppkt.3-8).
15. Uczeń może odwołać się od udzielonej kary do Dyrektora Ośrodka 
za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku skreślenia 
z listy uczniów do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka.
16. Fakt kradzieży, spożywania alkoholu na terenie Ośrodka, posiadania narkotyków, handlu narkotykami, stosowanie przemocy fizycznej dyrekcja Ośrodka zgłasza do Komendy Powiatowej Policji.
17. Uczniowie w wyborach tajnych powołują Rzecznika praw ucznia spośród nauczycieli i wychowawców Ośrodka, który czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia.
18. Szczegółowe zasady wyboru i działania rzecznika praw ucznia określają odrębne
przepisy.
19. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych.
20. Do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo powołany jest Pełnomocnik do Spraw Bezpieczeństwa.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§11

1.Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną.
2.Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum jest: Rada Pedagogiczna.

§12

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii O szkole. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.