Oferta zajęć

W naszym Ośrodku realizowanych jest wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich indywidualnych możliwości i zainteresowań. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących formach fakultatywnych.

 Zajęcia prowadzone metodą integracji sensorycznej, których celem jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę, ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Zajęcia prowadzone ta metodą polegają na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko. Kwalifikacja do zajęć poprzedzona jest wnikliwą obserwacją dziecka, plan zajęć powstaje w oparciu o wyniki testów Integracji Sensorycznej oraz analizę arkusz obserwacji klinicznej.
Zajęcia z zakresu terapii SI w naszej placówce prowadzone są w formie indywidualnej lub dwuosobowych grupach

W ramach zajęć stymulująco – terapeutycznych prowadzone są ćwiczenia w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych. W Metodzie Ruchu Rozwijającego szczególny nacisk kładzie się na wyrównywanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także budowanie i umacnianie zaufania do siebie, innych oraz twórcze wyrażanie siebie. Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) są zróżnicowane pod względem treści i odpowiednio dostosowywane w zależności od wieku uczniów, liczebności grupy oraz co najważniejsze ich poziomu funkcjonowania psychospołecznego i motorycznego. Ćwiczenia opierają się na pracy w parach podczas sesji grupowej, jak i indywidualnej, terapeuta – dziecko.

Zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik arteterapii pozwalają uczniom utrwalać i nabywać nowe wiadomości na temat własnych możliwości, umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu społecznym. Twórcza aktywność w procesie terapeutycznym staje się dla nich szansą na kształtowanie właściwego systemu wartości, budowania poczucia własnej sprawczości. W ramach pracy grupowej prowadzone są m.in. warsztaty z choreoterapii, która oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną, poznawczą, estetyczną oraz sferę kontaktów interpersonalnych przy aktywnym udziale każdego z uczestników.

Zajęcia realizowane są w formie pracy indywidualnej i zbiorowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferta zajęć. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.