Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

W roku szkolnym 2013/2014
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Wąsoszu
bierze udział w Projekcie Unijnym:

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Projekt realizowany jest jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu jako głównego realizatora. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Rozwój Dolnego Śląska stawia nowe zadania przed absolwentami szkół zawodowych, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Wzrost bezrobocia i rosnący kryzys gospodarczy powodują, iż większe szanse na znalezienie pracy będą miały osoby posiadające wysokie specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i rozwinięte umiejętności społeczne. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Włączenie ich w ten proces spowoduje pożądane powiązanie szkół z rynkiem pracy.

Cele szczegółowe projektu:

 • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów realizujących kształcenie zawodowe,
 • poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
 • włączenie pracodawców w proces kształcenia w 250 szkołach zawodowych,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
 • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Działania projektu mają powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy, kładąc nacisk na umiejętności, a nie same wiadomości, przez co gospodarka regionu zyska lepiej przygotowaną kadrę.

We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • praktyki/staże zawodowe
 • fora zawodowe
 • targi pracy i prezentacje zawodowe
 • kursy kwalifikacyjne zawodowe
 • projekty zawodoznawcze
 • zakup pomocy dydaktycznych
 • wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych
 • zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty szkolne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.