DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WĄSOSZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WĄSOSZU

 56-210 WĄSOSZ; UL. KORCZAKA 6, TEL. (065) 543-79-25

1. Stanowisko pracy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze pełnego etatu

 

2. Niezbędne wymagania kandydatów:

A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
B) zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
C) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
D) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
E) spełnia jeden z poniższych warunków: – ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, – ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, – jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, – posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dodatkowe wymagania kandydatów:
• znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych; rozliczeń ZUS, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, programu finansowo-księgowego i płace, programu oświatowego RADIX, znajomość programów komputerowych służących do rozliczeń bankowych, tzw. „bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej
• znajomość najważniejszych przepisów oświatowych,
• mile widziane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej ze wskazaniem na placówkę oświatową,
• samodzielność,
• komunikatywność,
• dokładność,
• sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy,
• odpowiedzialność.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych,
• prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych placówki,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na: przygotowaniu dokumentów do dekretacji, prowadzenie terminarza regulowania zobowiązań, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, księgowanie wydatków budżetowych (w pięciu działach budżetowych; szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz ośrodek) , dochodów oraz wydatków i kosztów funduszu świadczeń socjalnych
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,
• sporządzanie miesięcznych meldunków z zatrudnienia i wynagrodzenia,
• prowadzenie księgowości w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prowadzenie księgowości Stowarzyszenia „Iskierka”,
• wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• Przewidywane wynagrodzenie miesięczne: 2300 brutto + dodatki
• Pierwsza umowa na okres próbny 6 miesięcy: 01.10.2015- 31.03.2016
• Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1 etat
• Planowane zatrudnienie od 01 października 2015 r.
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Specjalny Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 0%.
7. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• dokument poświadczający wykształcenie (świadectwa, dyplom),
• kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy lub dokument potwierdzający wymagany staż pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• zaświadczenie o niekaralności ,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
• zaświadczenie lekarskie pozwalające na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym
• oświadczenia potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów.
8. Miejsce i termin złożenia dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu lub należy przesłać pocztą na adres
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wąsoszu,
ul. Korczaka 6,
56-210 Wąsosz
w terminie do dnia 31.08.2015, do godz. 1400.
Dokumenty muszą być złożone z dopiskiem na kopercie:
„Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.
Aplikacje, które wpłyną do SOSW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data faktycznego wpływu do urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
4. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa.
O terminie i miejscu postępowania kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem.
Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach:
– I etap – analiza formalna dokumentów,
– II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
(o terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.