Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń.- podsumowanie .

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 30.09.2015 do 05.04.2016 wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń w sposób następujący:
Zadanie 1.
Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów). Przeprowadzono dwa ogólne spotkania związane z zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zgodnie z piramidą żywienia. Do tematu wprowadzały uczniów prezentacje multimedialne, które stanowiły punkt wyjścia do rozmów, poszukiwania odpowiedzi na pytania, zastosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Uczniowie przekonali się, że codzienne jedzenie musi być zbilansowane, aby dostarczać naszemu organizmowi wszystkich potrzebnych mu do poprawnego funkcjonowania składników.
Dieta to podstawa zdrowia, dlatego trzeba uważać na to, co się je i w jakich ilościach. Mamy z tym nierzadko problem. Debaty i lekcje stanowiły dla uczniów źródło wiedzy i świadomości tego, co powinno się znaleźć na talerzach w kolejnych porach posiłków.
Zadanie 2.
Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie informacji
przesłanej do jury przez szkołę.
Jak się okazało na każdych zajęciach można przeprowadzić taki sondaż. Odbyło się ich kilka w naszej szkole i miały różne formy:
Reportaż fotograficzny: Jak wyglądają nasze dni?: uczniowie wykonywali zdjęcia dokumentujące różnorodne przejawy aktywności dzieci i młodzieży związane z tematem zadania. Efektem finalnym było stworzenie prezentacji PPT na kółku polonistycznym.
Piramida żywienia: uczniowie III klasy ZSZS otrzymali zadanie poszukania odpowiedzi na pytanie: Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo. Efektem końcowym zajęć było wykonanie wspólnej, poprawnej piramidy żywienia, która zawisła na klasowej gazetce.
Metaplan: (koło polonistyczne) uczennice gimnazjum analizowały swój tryb życia, koleżanek i kolegów. Starały się opisać stan rzeczywisty, idealny oraz określić przyczyny, które powodują, że nie jest tak, jak powinno być.
FILM: (koło europejskie) wypowiedzi uczniów wskazywały, iż posiadają oni podstawowy zasób wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Mają świadomość, że o zdrowie należy dbać w różnorodny sposób. Posiadaną wiedzę jednak nie zawsze stosują w praktyce.
PLAKAT lekcji języka niemieckiego: klasa II-III szkoły podstawowej. Tematyka sondażu zbiegła się z zagadnieniami podstawy programowej dotyczącej jedzenia i sportu. W związku z tym przeprowadzono dwie lekcje na temat: Sind wir aktiv? – czy jesteśmy aktywni? i Was ist gesund? – co jest zdrowe? Dzięki zajęciom wychowankowie utrwalili i poszerzyli słownictwo z języka niemieckiego w zakresie aktywności fizycznej i nazw produktów spożywczych, jak również wskazali, jak zdrowo żyć i odżywiać się. Efektem pracy stał się plakat promujący zdrowe żywienie i aktywność fizyczną.
Prace plastyczne: w wybrano niewerbalny sposób prezentacji wiedzy dzieci na temat zdrowego stylu życia. Z wykonanych przez dzieci prac można wnioskować, że orientują się w temacie zdrowego stylu życia. Wiedzą również, że podstawą w utrzymaniu prawidłowej kondycji jest ruch.
Zadanie 3.
Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
Informacja zamieszczona na stronie internetowej w październiku 2015 r.
Zadanie 4.
Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
Tematyka zagrożeń osiągnięć technicznych była przybliżana uczniom na godzinach wychowawczych. Uwagę zwrócono między innymi na zagrożenia dla rozwoju psychoruchowego, społecznego i emocjonalnego wynikające z nadużywania wysokich technologii już od wczesnych
lat życia. Wstępem do dyskusji był artykuł pt. „Wyłącz dziecku telewizor.”, „Fundujemy najmłodszym nadmiar bodźców, przed którymi nie mają jak się ochronić”. W Ośrodku, po zajęciach lekcyjnych wychowankowie mieli okazję wysłuchać prelekcji, która miała na celu przybliżenia metod i form minimalizowania negatywnego wpływu osiągnieć technicznych XXI w. na rozwój i zdrowie człowieka, które starają się wdrażać państwa rozwinięte. Ponadto aktywnie podejmowali się wykonywania zadań i ćwiczeń np. przez wykonanie mapy mentalnej pt. „Z jakich mediów korzystamy? Z dużym zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Zagrożenia XXI wieku wpływające negatywnie na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży”

Zadanie 5
Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu. Uczniowie chętnie przystąpili do realizacji tego zadania. Każdy na miarę swoich możliwości i umiejętności, wykorzystując przy tym siłę wyobraźni, przedstawił nam swój pomysł na ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, promując aktywność ruchową. W konkursie wzięli udział uczniowie o różnym poziomie umiejętności manualnych i zdolnościach plastycznych ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Wpłynęło 25 prac, spośród których jury wybrało 10 najciekawszych, charakteryzujących się pomysłowością oraz pracowitością.
Zadanie 6
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
W klasie II-III zostały przeprowadzone pogadanki. W zajęciach wykorzystane zostały plansze, ilustracje mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego, racjonalnego odżywiania się, dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Wspólnie zostały wykonane 3 gazetki informujące, jak zdrowo żyć. Gazetki umieszczone są w klasie, na korytarzu Ośrodka oraz na jadalni. Stanowią bezpośrednią możliwość skonfrontowania dotychczasowych nawyków żywieniowych, stylu życia z właściwym i zalecanym zdrowym trybem życia. Kolejną formą zapoznania z Konsumenckim ABC, była zorganizowana Uczta Zdrowego Śniadania. Celem podjętego przedsięwzięcia było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
W klasie I – II Zasadniczej Szkole Zawodowej przeprowadzono pogadanki na temat znaczenia zdrowego trybu życia zgodnie z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaprezentowali autorskie przedstawienie pt. „Klub doktora Dennisona, czyli aktywny ruch to nowa moda, to zdrowie, zabawa i przygoda.” Jest to przedstawienie promujące aktywność ruchową i skierowane do uczniów, którzy maja trudności w nauce, a którym trudno uwierzyć, że nauka może być przyjemnością.
Zadanie 7:
Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
Pomysł zastąpienia nauczyciela i przeprowadzenia zajęć z gimnastyki dla najmłodszych uczniów okazał się bardzo atrakcyjnym dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W klasie łączonej IV-VI SP i I- III Gimnazjum zaproponowano ćwiczenia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia według tej metody pozwalają każdemu uczniowi, bez względu na poziom umiejętności psychofizycznych doświadczyć sprawstwa, budować poczucie pewności siebie, nawiązywać kontakty werbalne i pozawerbalne ze starszym kolegą, czy koleżanką. Wszystko to odbywa się przez aktywność ruchową, która może być kontynuowana przez rodziców w domu podczas wspólnie spędzanego czasu wolnego.
W klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczniowie postawili na ruch na świeżym powietrzu, czyli nordic walking. Wstępem do spacerów były rozgrzewki przeprowadzane przez chętnych uczniów.
Dziewczęta z gimnazjum i ZSZ przeprowadziły po 2 lekcje z aerobiku przy rytmach swoich ulubionych piosenek. Wymagało to od uczennic pomysłowości, skupienia. Takie ćwiczenia sprzyjały poprawie kondycji fizycznej oraz dobrej zabawie. Zajęcia miały na celu:
• kształtowanie koordynacji ruchowej, sprawności ogólnej, wytrzymałości kondycyjnej
• wyrabianie estetyki i harmonii ruchu
• kształtowanie rytmiczności i płynności.
Tymczasem chłopcy z tych klas postawili na ćwiczenia na siłowni, jako te, które poprawiają kondycję, dobrze wpływają na górne partie ciała, nogi, zwiększają wytrzymałość. Chłopcy wcielili się w rolę trenerów wyposażonych w stopery, oceniających jakość wykonywanych ćwiczeń przez pozostałych kolegów. Wykorzystali do tego celu zarówno siłownię zewnętrzną, jak i szkolną.
Zadanie 8
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.
Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki, zwrócili szczególną uwagę na objawy oraz możliwości pomocy osobom dotkniętym danym zaburzeniem odżywiania.
W Ośrodku, na zajęciach popołudniowych wychowankowie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną poruszającą problematykę chorób cywilizacyjnych mających różne podłoża patologiczne: otyłość, cukrzyca, depresja, anoreksja, bulimia, anemia. Odbyły się również konwersatoria pt. „Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię”, „Ćwiczenia w ustalaniu i obliczaniu optymalnej masy ciała”, „Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży”, „Rola podstawowych składników odżywczych”.
Ponadto pedagog szkolna wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez lek. med. p. D. Kowalik w zakresie Zaburzeń Odżywiania w ramach spotkania Powiatowego Zespołu Pedagogów, działającego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Górze. Wiedzą tą dzieli się z wychowawcami klas oraz uczniami.
Na koniec cyklu poznawania problematyki zaburzeń odżywiania wychowankowie pod okiem swych wychowawczyń przygotowali Zdrowy Podwieczorek. I tym razem spotkanie przy wspólnym stole, posiłku, jakże zdrowym, stało się okazją do rozmów o zdrowym trybie życia.
Zadanie 9
Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.
30 i 31 marca 2016 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone badania wydolnościowo- sprawnościowe uczniów. Próbom poddanych zostało 9 uczennic i 5 uczniów gimnazjum, a także 6 uczniów szkoły podstawowej. Test mierzył poziomy wytrzymałości, szybkości, mocy, a także siły mięśni ramion, nóg, brzucha i grzbietu. Uczniowie wykonywali 10 różnorodnych zadań.
Na uwagę zasługuje bardzo dobra atmosfera, jaką stworzyli uczniowie. Dopingowali siebie nawzajem, motywowali do osiągania lepszych wyników. Była to nie tylko rywalizacja indywidualna i pokonywanie własnych słabości, ale także dobra zabawa w duchu fair play.
OCENA WYNIKÓW
Zdecydowanie u dziewcząt należy wzmacniać mm. brzucha i grzbietu (przeciwdziałanie otyłości brzusznej), należy także więcej czasu poświęcić u niektórych uczennic na kształtowanie wytrzymałości biegowo- marszowej. Pozostałe wskaźniki są na zadawalającym poziomie. Wśród chłopców zauważa się podobnie, jak u dziewcząt słabe mm. brzucha i grzbietu, chłopcy lepiej wypadli w teście Coopera i sprawnościowym torze przeszkód.
Zadanie 10
Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.
Podczas zebrań rodzice mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prezentację multimedialną „Agresja i przemoc w szkole”. Jej celem było uświadomienie różnic między złością, agresją i przemocą,zilustrowanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar, jak i poznanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze złością.
Kolejny temat podejmowany na spotkaniach z rodzicami – „Komputer i Internet. Korzyści i zagrożenia”- miał za zadanie wskazać na właściwe i bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie oraz na zachowania, które powinny budzić niepokój dorosłych.
Rodzice zostali także uświadomieni w trakcie prelekcji „Dopalacze kradną życie” o śmiertelnym zagrożeniu wynikającym z zażywania dopalaczy. Dowiedzieli się o sytuacjach, w których dzieci i młodzież najczęściej sięgają po dopalacze. Otrzymali też informacje, jak można uchronić dzieci i młodzież przed dopalaczami i gdzie szukać pomocy w sytuacjach alarmowych w formie mini poradnika, opartego na literaturze fachowej pod hasłem: JAK UCHRONIĆ DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED DAPALACZAMI?
Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:
Prace plastyczne „Zdrowie na talerzu”, „Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek”, prezentacje PPT do poszczególnych zadań, zdjęcia.
Udział w konkursie pozwolił uczniom poszerzyć wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Wykonywane zadania pobudzały do dodatkowej aktywności fizycznej, budziły świadomość, że ruch, zdrowa dieta są najlepszą inwestycją w dorosłe życie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.