Konkurs na stanowisko dyrektora SOSW w Wąsoszu

 

Załącznik
do uchwały Nr 29/2017

Zarządu Powiatu Górowskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarząd Powiatu Górowskiego

56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Janusza Korczaka w Wąsoszu,

56-210 Wąsosz, ul. Korczaka 6.

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1)jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym,

b)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

e)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);

lub

2)osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)ukończyła studia magisterskie;

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f)ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

g)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne t przestępstwo skarbowe;

i)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);

lub

3)nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych,

lub

4) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184 poz. 1436 z późn. zm.),z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu;

b)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 poz. 168 z późn. zm.);

j)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w- art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustaw)’ z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów’ (Dz.U. z 2016* r. poz. 1721 z późn. zm.);

k)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

l)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mow’a w’ art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustaw)’ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie następujących danych kandydata:

-imię i nazwisko,

-adres zwrotny,

-numer telefonu kontaktowego.

Na kopercie z ofertą powinien znajdować się dopisek:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu”.

 

Oferty należy składać w terminie do 26 maja 2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Górze lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Górze,

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4,Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej przez przewodniczącego komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Górowskiego, na wskazany przez kandydata adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem tego postępowania.

                                                 

                                                                                      STAROSTA

                                                                                   Piotr Wołowicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.