WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

INFORMACJE O WYNIKACH EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W SOSW W WĄSOSZU

W dniach 22 – 30 maja 2018 r. zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadził ewaluację w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu. Badaniem w formie ankiety oraz wywiadu grupowego objętych zostało 20 uczniów, 25 rodziców i 26 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami organu prowadzącego, samorządu lokalnego i partnerami szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi. Przeprowadzono także obserwacje lekcji, zajęć opiekuńczych w internacie oraz analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmował dwa wymagania: „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki” oraz „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

– Nauczyciele i specjaliści, na podstawie pogłębionej diagnozy wielospecjalistycznej, planują i wdrażają działania dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, terapeutyczne i rewalidacyjne
adekwatne do potrzeb rozwojowych wychowanków. Działania te są monitorowane, analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.

– Pracownicy współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów związanych z nauczaniem i zachowaniem, w tym z absencją uczniów. Przekazują sobie na bieżąco informacje o podopiecznych, ich trudnościach i sukcesach, co sprzyja ujednoliceniu oddziaływań edukacyjno-
wychowawczych i kształtowaniu pożądanych postaw wychowanków.

– Tworzona w placówce atmosfera sprzyja rozwojowi wychowanków, którzy wspólnie z rodzicami pozytywnie oceniają działania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych, ukierunkowane na indywidualne wsparcie podopiecznych w sytuacjach trudnych i pomoc w pokonywaniu barier.

– Mocną stroną placówki są przyjazne, serdeczne, rodzinne relacje między wszystkimi
podmiotami placówki, co ułatwia adaptację nowym wychowankom w ośrodku, pozwala na dobre funkcjonowanie dzieciom w grupie rówieśniczej oraz efektywną współpracę wszystkich pracowników ośrodka.

Szczegółowe informacje zawarte w raporcie dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.seo2.npseo.pl/reports/1000114781184_public.pdf.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.