„ISKIERKA”

Dolnośląskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „ISKIERKA” zostało założone przez pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wąsoszu, mając na celu pomoc i wsparcie uczniów tej placówki.

Formalności związane z powołaniem Organizacji Pożytku Publicznego rozpoczęły się 23 września 2008 roku, kiedy to odbyło się zebranie założycielskie „Dolnośląskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną ISKIERKA”. Następnie 25 listopada 2008r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze pozycji rejestru: 0000316751. Miesiąc później nadano Stowarzyszeniu numery identyfikacyjne REGON oraz NIP.

Od 1 marca 2009 roku Stowarzyszenie rozpoczęło formalną działalność, a co za tym idzie praktycznie od tego zaczęło realizować założone cele, które obejmują:

 • Udzielanie pomocy np. finansowej, w sytuacjach kryzysowych i trudnych dzieciom
i młodzieży.
 • Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
 • Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 • Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie idei wolontariatu.
 • Dofinansowywanie projektów związanych z modernizacją Ośrodka.
 • Organizowanie i realizacja festynów, zabaw tanecznych w charakterze zarobkowym.
 • Dofinansowywanie lub finansowanie wycieczek, biwaków, korzystania z dóbr kultury.

Realizacja ww. celów możliwa jest poprzez:

 • organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych
 • udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną
 • prowadzenie edukacji środowiska lokalnego poprzez rozmowy na temat stowarzyszenia, jego działalności i celu istnienia
 • prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych np. stypendia, zapomogi
 • współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 • upowszechnianie wiedzy o działalności stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do terminowego składania sprawozdań ze swojej działalności przed: Komisją Rewizyjną, Walnym Zgromadzeniem, Starostwem Powiatowym w Górze, Urzędem Skarbowym w Górze, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędem Statystycznym.

Oprócz działalności odpłatnej pożytku publicznego (w formie np. organizacji Zabaw Charytatywnych), każdego roku Dolnośląskie Stowarzyszenie ISKIERKA pozyskuje środki finansowe w formie 1% podatku należnego od osób fizycznych. Wszyscy zainteresowani wsparciem działalności organizacji pożytku publicznego mogą wpisać w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38) nazwę Dolnośląskie Stowarzyszenie ISKIERKA oraz numer KRS: 0000316751. Zgromadzone w ten sposób pieniądze wydatkowane są zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia: www.iskierka.soswwasosz.pcdn.edu.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Iskierka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.