Załącznik Nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych

Nr deklaracji______________________________________________________

                 Należy wypełnić DUŻYMI, DRUKOWANYMI literami.

               Zaleca się wypełnienie na komputerze i wydrukowanie

 

ZGODA  UCZESTNIKA PROJEKTU NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y    

                                           ……………………………………………………………………………………………………….

(imię i  nazwisko uczestnika projektu)

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych wykazanych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM DO UDZUAŁU W PROJEKCIE wyłącznie przez:

  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże
    Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
    oraz
  • ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
    00-926 Warszawa
  • dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, ul. Korczaka 6, 56-210 Wąsosz
  • starostę Powiatu Górowskiego, ul. Mickiewicz 1, 56-200 Góra

w celach  realizacji projektu pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”  (Nr RPDS.10.04.01-02-0005/19-00) w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w  tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy. 

………………………………………………………..                                      

            Miejscowość i data

……………………………………………………………………………….

                                                           Czytelny podpis uczestnika projektu[1]     

 

 

………….………………………………………………………………….             

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

[1] W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać  podpisana zarówno przez daną osobę,          jak również przez jej rodzica lub prawnego opiekuna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty Unijne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.