Załącznik Nr 1 Deklaracja uczestnictwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Ja, niżej podpisana/y                   

…………………………………………………………………………………………………….                      

      (imię i nazwisko uczestnika projektu)

Oświadczam, że:

1)            dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”  (Nr RPDS.10.04.01-02-0005/19-00), realizowanym w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne;

 

2)            jestem wychowankiem specjalnego ośrodka wychowawczego/zespołu szkół znajdującego się na terenie Dolnego Śląska i prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego;

3)            poinformowany zostałem o poniższych rodzajach zadań, jakie realizowane będą w ramach projektu   i w których będę mogła/mógł uczestniczyć:

L.p.

Nr zadania

Nazwa zadania

1

Zadanie 9

 Biblioteka zawodoznawcza – zwiększenie kompetencji cyfrowych (szkolenie)

2

Zadanie 10

 Realizacja zajęć dodatkowych z matematyki i języka obcego zwiększających kompetencje kluczowe i zawodowe uczniów  SOSW w Wąsoszu

3

Zadanie 11

Zajęcia specjalistyczne podnoszące kompetencje z zakresu informatyki                            i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego uczniów SOSW w Wąsoszu

4

Zadanie 12

 Realizacja praktyk w SOSW Wąsoszu

               

4)            poinformowana/y zostałam/em o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;

5)            wyrażam zgodę na udział w prowadzonych w ramach projektu badaniach ewaluacyjnych, których celem jest udoskonalanie realizowanych w projekcie zadań i lepsze dostosowywanie ich realizacji do potrzeb przyszłych uczestników;

6)            wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych;

7)            do przedmiotowej deklaracji uczestnictwa w projekcie dołączam następujące dokumenty:

  1. a) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. b) wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.

 

 

………………………………………………………..                                       

            Miejscowość i data

                                                                                                                  ……………………………………………………………………………….

                                                                                                                                             Czytelny podpis uczestnika projektu[1]

 

 

 

                                                                                                                  ………….………………………………………………………………….

                                                                                                                    Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

                                                                              (wymagany w przypadku, gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią)

 

 

[1] W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać  podpisana zarówno przez daną osobę,  jak również przez jej rodzica lub prawnego opiekuna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty Unijne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.