Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim”

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”

 

realizowanym w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Górowski.
 4. Realizacja Projektu będzie się odbywała przy udziale 2 szkół, zwanych dalej realizatorami tj.:

– Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu

 

 • 2

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA

 

 1. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w placówkach powiatu górowskiego oraz na zwiększenie dostępności górowskich uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych oraz pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia w wybranych przez uczniów zawodach. Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów  z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.
 2. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy każdej szkoły biorącej udział w projekcie.

 

 • 3

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Uczestniczyć w projekcie może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra:
 2. a) uczęszcza do szkoły w roku szkolnym w którym realizowany jest Projekt: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów” lub uczniowie rozpoczynający naukę w okresie trwania w/w projektu,
 3. b) wyraża chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. c) jest zainteresowana/ny zdobyciem dodatkowych umiejętności, a także rozwijaniem swoich zainteresowań,
 5. d) zdobędzie doświadczenie, które przyniesie pozytywne efekty w dalszej pracy zawodowej.
 6. Koordynator wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na tablicy ogłoszeń dostępnej w holu szkoły.
 7. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w Sekretariacie Szkoły kompletnie wypełnionych dokumentów: deklaracja przystąpienia do projektu( zał. Nr 1), formularz zgłoszeniowy( zał. Nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 3 ) oraz podpisaną klauzulę poufności RODO.( zał. Nr 4)
 8. W przypadku gdy uczestnik projektu jest niepełnoletni na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Wyboru uczestników dokonuje zespół koordynujący projekt.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje staże , praktyki oraz zajęcia dodatkowe :

Kryteria selekcji

 1. dobór będzie dotyczył uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia (uczniowie klas I i II) w zawodzie sprzedawca, kucharz, blacharz, piekarz, stolarz
 2. umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne
 3. zaangażowanie w życiu klasy i szkoły
 4. frekwencja na zajęciach szkolnych

Uczniowie zakwalifikowani na staże i praktyki obowiązkowo uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

 1. Kolejność zgłoszeń będzie kryterium pomocniczym.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans.
 3. Na podstawie dostarczonych dokumentów zgłoszeniowych koordynator utworzy listę kandydatów.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa.
 5. Zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników projektu dokonuje zespół koordynujący projekt.

 

 • 4

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

 

 1. Udział w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny.
 2. Za udział w stażach i praktykach uczniowie otrzymują stypendium.
 3. Zajęcia odbywają się na terenie szkół uczestniczących w projekcie.
 4. Zajęcia odbywają się poza zajęciami lekcyjnymi.
 5. Obowiązkiem uczestnika/-czki projektu jest potwierdzanie własnoręcznym podpisem na liście obecności swojej obecności na każdych zajęciach.

6.Uczestnik/-czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa                           w przydzielonych formach wsparcia.

 1. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych np. w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.
 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania formularza zgłoszeniowego do zadania związanych z realizowanym projektem.
 3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, m.in. z przyczyn natury zdrowotnej, rezygnacji ze szkoły, zmiany szkoły, przeprowadzki itp.                i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/-czki pisemnej rezygnacji uczestnika/-czki  z uczestnictwa w projekcie. Po otrzymaniu przez realizatora oświadczenia     o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestników.
 4. Koordynator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/-czki z listy uczestników projektu w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu  z listy uczestników projektu podejmuje zespół koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, o czym poinformuje uczestnika projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje zespół koordynujący projekt w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (Załącznik nr 2),
 3. Zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie jego danych osobowych (Załącznik nr 3),
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO) ( Załącznik nr 4),
 5. Formularz zgłoszeniowy do udziału w zadaniu projektowym (Załącznik nr 5).

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty Unijne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.