Deklaracja dostępności serwisu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wąsoszu

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://soswwasosz.pcdn.edu.pl

Data publikacji strony internetowej :  06.11.2013 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.07,2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@soswwasosz.edu.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 655437925. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do placówki prowadzą 4 wejścia oznaczone literami (A, B, C, D): główne (A) od ulicy Korczaka oraz trzy pozostałe od strony dziedzińca. Do wejść A i B prowadzą schody. Przy schodach do internatu (wejście B) prowadzących także do przedszkola znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach z po lewej stronie zamontowany jest dzwonek na wysokości 135 cm. Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. Ponadto na tej kondygnacji znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Wejście D dostosowane jest do osób poruszających się na wózkach, na parterze znajduje się toaleta oraz podjazd dla wózków.

W budynku SOSW umieszczone są informacje w formie piktogramów, także odnośnie oznaczeń ewakuacyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu zasad wizyty.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kontakt. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.