„JA TEŻ TO POTRAFIĘ…” nowy projekt unijny realizowany w SOSW w Wąsoszu

logo_FE_Program_Regionalny_rgb

1 lutego 2022  r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4861/VI/22 w sprawie zmiany uchwały nr 4778/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
11 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21).

Projekt pod nazwą: Ja też to potrafię – podniesienie kompetencji kluczowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie szansą na odniesienie przez nich sukcesów edukacyjnych
i życiowych
znalazł akceptację komisji i będzie realizowany wśród uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wąsoszu. Całkowita wartość projektu wynosi 117 579,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 99 942,15 zł. Wkład własny niefinansowy w wysokości 17 636,85 zł zostanie wniesiony w formie wynajmu sal oraz pracy opiekunów podczas wycieczek.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz niwelacja deficytów rozwojowych i edukacyjnych u 16 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w SOSW w Wąsoszu, jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy powstałe po okresie nauki zdalnej. Realizację projektu przewidziano do 30 czerwca 2023 r. 

W ramach projektu uczniowie uzyskają wsparcie poprzez udział w 6 zadaniach: zadaniu 1 – dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego i informatyki, zadaniu 2 – kołach zainteresowań (Kółko muzyczno-taneczne, Kółko młodego przyrodnika), zadaniu 3 – zajęciach rozwijających uzdolnienia (zajęcia sportowe, arteterapia), zadaniu 4 – zajęciach dodatkowych uzupełniających ofertę szkoły (dogoterapia, zajęcia korekcyjne na basenie, warsztaty NO STRESS, warsztaty z tworzenia oryginalnych i zapachowych świec sojowych), zadaniu 5 – opiece psychologicznej oraz zadaniu 6 – wyjazdach edukacyjno-terapeutycznych (do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, do zoo we Wrocławiu, na spotkanie z alpakami w Tarchalinie).

W realizację projektu zaangażowana będzie kadra zatrudniona w Ośrodku, która posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w pracy przy realizacji projektów unijnych.  

Zgodnie z harmonogramem projektu zajęcia w ramach zadań 1, 2, 3, 4 każde zajęcia realizowane będą w ilości 40 godzin, opieka psychologiczna w formie indywidualnej w ilości 16 godzin oraz 7 wyjazdów. Zajęcia dodatkowe uzupełniające ofertę szkoły prowadzone będą przez podmioty zewnętrzne.

Projekt z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości pracy Ośrodka, a dla uczniów udział w zajęciach będzie okazją do podniesienia kompetencji kluczowych i zniwelowania deficytów powstałych na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.