• header03a.jpg
  • header06a.jpg
  • rozpoczcie_roku_szkolnego_zakup_busa_30_20190904_2010148691.jpg
  • szkola_foto.jpeg

W roku szkolnym 2013/2014
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Wąsoszu
bierze udział w Projekcie Unijnym:

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

Logo Modernizacja Kształcenia ZawodowegoCelem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.

W roku szkolnym 2012/2013 w naszym Ośrodku realizowany był projekt:

KULTHura- ja- zdrowie- sport

Nauczycielami odpowiedzialnymi za jego wykonanie byli: p. Emilia Sawiniec oraz p. Adam Nowak. Celem ogólnym projektu było:

 

  • kształcenie wśród uczniów postaw proekologicznych i odpowiedzialności za swoje życie oraz życie innych
  • wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz
  • odpowiedzialności z pracę w grupie i za powierzone zadania.

 

Wymienieni nauczyciele omówili wraz z uczniami cele szczegółowe projektu, określili czas na ich wykonanie oraz zasady obowiązujące podczas jego realizacji.

 

Tworzenie zespołów projektowych

Uczniowie zostali podzieleni na zespoły tak, aby w każdym z nich znalazły się osoby mające różne umiejętności i odznaczające się innym stylem pracy. Ułatwiło to wszystkim współpracę, dokonanie równego podziału zadań oraz efektywne i skuteczne komunikowanie się. Każdy zespół wybrał lidera, odpowiedzialnego za organizację i przebieg prac.

Grupa 1 – wykonanie testu sprawnościowego
Grupa 2 – przygotowanie prezentacji i jej zaprezentowanie
Grupa 3 – przygotowanie sałatek, omówienie sposobu przygotowanie, degustacja
Grupa 4 – cała klasa – przygotowanie plakatów.

 

Realizacja projektu

Zespoły uczniowskie realizowały projekt, sporządziły prezentację multimedialną na temat zdrowego, aktywnego trybu życia. Uczniowie ćwiczyli umiejętności prowadzenia prezentacji, wspierając się przygotowanymi wcześniej plakatami.

 

Ocena projektu

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu ocenili pracę każdego z uczniów w sposób opisowy, zakończony ogólnym stwierdzeniem „zaliczono projekt" lub „nie zaliczono projektu". Na zakończenie projektu została przeprowadzona rozmowa z uczniami, w której wskazano, co każdy z zespołów zrobił dobrze, a co można było zrobić inaczej lub lepiej.

 

Uzyskane efekty

  • Zwiększyła się efektywność, kreatywność pracy w zespole
  • Pozytywnie zmieniła się u uczniów postawa i świadomość ekologiczna
  • Zmniejszyła się ilość odpadów poprzez wykorzystanie ich do prac plastycznych i technicznych.

 

Mamy nadzieję, iż tworzenie projektu wprowadziło pozytywne zmiany w życiu uczniów pracujących nad nim. Stojąc przed wyborem, świadomie będą decydować się na zdrowszy, aktywny styl życia, a swoją postawą ekologiczną dadzą pozytywny przykład innym.

 

{edocs}../../jdownloads/Publikacje nauczycieli/projekt_gim_2013.ppt,100%,440{/edocs}

Uczniowska grupa projektowa z klasy II gimnazjum, w roku szkolnym 2010/2011, przygotowała zgodnie z nowa podstawą programową projekt edukacyjny „Czy Międzyzdroje są atrakcyjne również poza sezonem?"

Uczniowie zbierali różne informacje na temat Międzyzdrojów w dostępnych źródłach: książkach, encyklopediach przyrodniczych, Internecie. Samodzielnie na spotkaniach wybierali najważniejsze, ich zdaniem, i przydatne do prezentacji materiały. Każdy z uczestników projektu przygotowywał krótkie notatki z wykorzystaniem edytora tekstu i przekazywał je liderowi grupy, który następnie po konsultacji z opiekunem zamieszczał je w prezentacji. Lider grupy mobilizował swoich kolegów do pracy i wywiązywania się z powierzonych zadań w wyznaczonych terminach, podjął się również próby wykonania prezentacji. Wszyscy uczestnicy projektu bardzo aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych działaniach.

Nauczyciel opiekun kontrolował pracę uczniów, przeprowadzał konsultacje, udzielał wskazówek, zachęcał do pracy, podsuwał pomysły. Projekt, który powstał zawiera opracowanie teoretyczne, dokumentacje fotograficzną, slajdy i mapy.

 

Dnia 24 maja 2011 r. projekt został przedstawiony publicznie przez uczniowską grupę projektową w obecności pani dyrektor, wicedyrektor, uczniów z I i II klasy gimnazjum oraz nauczycieli w formie prezentacji multimedialnej.

 

Projekt realizowany w roku szkolnym 2010/2011.

© 2019 SOSW w Wąsoszu