Przedszkole specjalne

Od 1 września 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu funkcjonuje Przedszkole Specjalne, które jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm, w tym z zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone, dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową.

W roku 2020 utworzona została jedna grupa przedszkolna, do której może uczęszczać nie więcej niż pięcioro dzieci.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, dotyczących kształcenia specjalnego, w szczególności poprzez zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, zapewnienie dzieciom korzystnych warunków przezwyciężenia trudności i osiągania pozytywnych wyników kształcenia i wychowania, usprawnienie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych, kompensowanie deficytów rozwojowych. 

Pomieszczenia przeznaczone do korzystania dla grupy przedszkolnej zostały starannie przystosowane do potrzeb dzieci, co zapewnia komfortowe warunki rozwoju i ich bezpieczeństwo. W przedszkolu jest jedna sala dydaktyczna, szatnia, dostosowana łazienka. Ponadto wejście do przedszkola wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W sali grupowej znajdują się meble odpowiednie do wieku i wzrostu dzieci, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, pomoce dydaktyczne i zabawki posiadające atesty bezpieczeństwa, duże okno, zapewniające światło dzienne oraz rzutnik i sprzęt multimedialny.

Ponadto pomieszczenie wyposażone jest również w sprzęt służący do wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Do dyspozycji pozostają także sale: integracji sensorycznej oraz sala doświadczania świata, w której oprócz zajęć stymulujących zmysły, dzieci mogą korzystać z magicznego dywanu – interaktywnej pomocy dydaktycznej dedykowanej do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana w godzinach od 8:00 do 13:00 wspomaga rozwój i edukację dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz zapewnia im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.