Bezpieczeństwo w SOSW w Wąsoszu

Działania, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam pod opiekę uczniów i wychowanków w SOSW w Wąsoszu oraz tworzenia pozytywnego klimatu szkół wchodzących w jego skład, prowadzone są w sposób całościowy i zintegrowany.

Można je podzielić na:

A – długofalowe działania, dotyczące organizacji pracy dydaktycznej, profilaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki (zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami);

B – działania związane bezpośrednio z uczniami (długofalowe, w danym roku szkolnym, interwencyjne);

C – działania, którymi objęte są rodziny (interwencyjne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w wychowaniu i opiece, dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego).

Są one dostosowane do specyficznych potrzeb uczniów i ich rodzin, wynikających z niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz towarzyszących jej sprzężeń, autyzmu, schorzeń neurologicznych czy psychicznych.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA   

W SPECJALNYM OŚRODKU    SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  W WĄSOSZU

L.p.Nazwa procedury
IProcedury związane z kierowaniem i przekazywaniem obowiązków           w SOSW
IIProcedury przyjmowania wychowanków do SOSW
IIIProcedury postępowania w przypadku odwiedzin wychowanka przez rodzinę   i osoby zaprzyjaźnione
IVProcedury odbioru wychowanków z SOSW
VProcedury w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wychowanek znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych
VIProcedury postępowania w przypadku, gdy wychowanek samowolnie opuścił ośrodek.
VIIProcedury postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka.
VIIIProcedury postępowania w razie bójki między wychowankami
IXProcedury postępowania podczas choroby wychowanka.
XProcedury postępowania na okoliczność udzielenia informacji o placówce  i   wychowankach w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych     
XIProcedury dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w mieniu SOSW 
XIIProcedury dotyczące kontroli czystości
XIIIProcedury postępowania w wypadku stwierdzenia                                                   u uczniów/wychowanków  przypadków wszawicy
XIVProcedury podawania leków uczniom przewlekle chorym
XVProcedury dotyczące odpłatności za wyżywienie w SOSW w Wąsoszu.
XVIProcedury samodzielnego wyjścia  wychowanków z SOSW w Wąsoszu
XVIIProcedury postępowania ,gdy w posiadaniu ucznia w szkole/wychowanka                                         w internacie znajdują się niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje
XVIIIProcedura zachowania bezpieczeństwa uczniów/wychowanków na terenie SOSW w Wąsoszu
XIXProcedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
XXProcedura reagowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy
XXIProcedura dotycząca stosowania przez ucznia/wychowanka wulgaryzmów
XXIIProcedura dotycząca samowolnego opuszczenia szkoły/internatu przez ucznia/wychowanka
XXIIIProcedura dotycząca kradzieży na terenie SOSW w Wąsoszu
XXIVProcedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków uczniów i pracowników szkoły oraz postepowania powypadkowego
XXVProcedura postępowania w przypadku  zagrożenia terrorystycznego
XXVIProcedura postępowania na wypadek zamachu, zamiaru, próby samobójczej ucznia
XXVIIProcedura postepowania gdy uczeń/ wychowanek  uskarża się  na złe samopoczucie
XXVIIIProcedura reagowania na epizod psychotyczny ucznia/wychowanka
XXIXProcedura kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej
XXXProcedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia
XXXIProcedura postepowania w przypadku korzystania przez ucznia /wychowanka z telefonu komórkowego oraz innych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć  lekcyjnych i uroczystości szkolnych
XXXIIProcedura postepowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia/wychowanka
XXXIIIProcedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia/wychowanka
XXXIVProcedura postepowania nauczyciela/wychowawcy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
XXXVProcedura postępowania wobec ucznia SOSW w Wąsoszu – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
XXXVIProcedura postępowania wobec ucznia SOSW w Wąsoszu – ofiary czynu karalnego
XXXVIIProcedura postepowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia/wychowanka względem siebie lub innych osób
XXXVIIIProcedury organizowania wycieczek szkolnych oraz imprez  szkolnych oraz imprez turystycznych