REGULAMIN WYCHOWANKA INTERNATU

WYCHOWANEK MA PRAWO

– do całodziennego odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania;

–  bezpiecznych warunków w internacie zapewniających ochronę przed wszelkimi formami

   przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania godności;

– korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej,

   rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;

–  wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie;

–  korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we

   wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;

–  przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za wiedzą wychowawców;

–  opuszczania internatu, poza czasem wolnym po uzyskaniu zgody od rodzica i wychowawcy;

– współudziału w decydowaniu  sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.

WYCHOWANEK JEST UCZNIEM I MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA  STATUTU SZKOŁY A TAKŻE

– przestrzegania regulaminu i porządkowania w internacie;

– systematycznego uczenia się , wzbogacania swojej wiedzy;

– odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

– współudziału w organizacji pracy i wypoczynku ;

– udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej;

– utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, ogólnych i otoczenia;

– noszenia zmiennego obuwia na terenie internatu;

–  uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu i środowiska;

– poszanowania odpowiedzialności za  powierzone mienie internatu;

– odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, personelu administracyjno – gospodarczego

  oraz szanowania ich pracy ;

– przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

– poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;

Przestrzegać rozkład dnia, a przede wszystkim:

a) godzin ciszy nocnej 0d 22.00 do 6.30

b) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne

c) czasu na naukę własną od 16.30 do 18.00

d) toalety wieczornej (kąpiel pod prysznicem) od godziny 19.30

e) dostęp do kuchni do godziny 20.00

f) cisza nocna 22.00-6.30

HIGIENA I ZDROWIE

Internat stwarza warunki do zachowani zdrowia, przestrzegania higieny i czystości osobistej oraz estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki, potrzeby w tym zakresie.

-wychowanek zapoznał się i stosuje się do przestrzegania procedur postępowania w internacie

  SOSW w Wąsoszu w czasie epidemii koronawirusa;

– wychowanek nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i inny środków

  odurzających;

– wychowanek nie używa wulgarnych słów;

– wychowanek nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych;

– wychowanek nie sypia w bieliźnie, w której chodzi w ciągu dnia;

– wychowanek chory wymagający izolowania umieszczani są w odpowiednich wyznaczonych pomieszczeniach.

WYCHOWANKOM ZABRANIA SIĘ

– używać grzałek, ładowarek do telefonów, grzejników elektrycznych;

– siadać na parapetach i wychylać się z okien oraz zjeżdżać po poręczach na klatce schodowej

– zamykać sypialnie na klucz;

– korzystać z telefonów komórkowych po godzinie 22.00

NAGRODY I KARY

Wychowanek stosując się do wskazówek zawartych w regulaminie zasługuje na uznanie przełożonych, sprawia radość  rodzinie, opiekunom, osiąga zadowolenie osobiste zyskuje szacunek i poważanie wśród innych kolegów

NAGRODY

– pochwała udzielona przez wychowawcę wobec grupy;

– pochwała wicedyrektora;

– powiadomienie rodziców o wzorowej postawie wychowanka;

– uczestnictwo w wycieczce , imprezie organizowanej przez szkołę i internat;

– nagrody rzeczowe.

KARY

Konsekwencją nie wywiązania się z obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie oraz za lekceważenie zasad i norm współżycia ustanowionych w Ośrodku wychowanek otrzymuje:

– upomnienie ustne wychowawcy grupy;

– upomnienie ustne wychowawcy wobec całej grupy;

– upomnienie wicedyrektora;

– naganę wicedyrektora udzielonej publicznie wobec wszystkich mieszkańców;

– obniżenie oceny z zachowania;

– zakaz wychodzenia na miasto;

– zakaz oglądania TV oraz słuchania radia włącznie z zabraniem przez wychowawcę sprzętu grającego;

– nakaz posprzątania łazienek po wieczornej toalecie ;

– nakaz zamiatania korytarzy lub jadalni lub sprzątania wyznaczonego rejonu;

– zakaz przebywania na zajęciach komputerowych;

– zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie i poza Ośrodkiem;

– pozbawienia miejsca w internacie.

PRZEWINIENIE POLEGAJĄCE NA SZCZEGÓLNIE RAŻĄCYM NARUSZENIU ZASAD SPOŁECZNEGO WSPÓŁŻYCIA W OŚRODKU tj. :

– wybryki chuligańskie (pobicia, wymuszenia);

– używanie przemocy psychicznej wobec mieszkańców;

– kradzież na szkodę kolegi, koleżanki, wychowawcy lub Ośrodka;

– podważenie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach chuligaństwa;

– posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu;

– przebywanie w Ośrodku w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków;

– wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków i innych środków odurzających ;

– ucieczki;

– dewastacja mienia mającego znamiona wandalizmu.

BĘDĄ POWODEM NATYCHMIASTOWEGO WEZWANIA DYREKTORA LUB WICEDYREKTORA, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ POLICJI