Szkolne koło PCK

DZIAŁALNOŚĆ  SZKOLNEGO  KOŁA  PCK  NA ROK SZKOLNY  2020/ 2021

W SOSW W WĄSOSZU


Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje ogromnym potencjałem pomysłów i energii. Wystarczy wskazać jej właściwą drogę działań, a praca w kole PCK daje im tą możliwość.

Podstawowym celem pracy szkolnego koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża , promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia.

Formy i metody pracy

 • Zbiórki artykułów higienicznych dla Domu Dziecka
 • Zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska
 • Pogadanki
 • Grupowa
 • Indywidualna
 • Burza mózgów
 • Rozmowa z pokazem
 • Dyskusja
 • Zadania praktyczne

Przewidziane efekty

 • Uwrażliwienie środowiska szkolnego na krzywdę drugiego człowieka
 • Uaktywnienie środowiska szkolnego skierowane na działania niosące pomoc potrzebującym
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami zdrowego stylu życia
 • Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z podejmowania niebezpiecznych zachowań

Cele ogólne:

– nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

– kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,

– zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,

– propagowanie idei humanitaryzmu i wolontariatu

– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

– kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych

– rozwijanie podczas zajęć świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów i zapobieganiem powstawaniu odpadów.

Cele szczegółowe:

– zna zasady prawidłowego żywienia, higieny osobistej

– potrafi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym

– wie co to wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka

– postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia

– dba o czystość

– umie właściwie zachować się w miejscach publicznych

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy

– wie, jak ograniczyć ilość odpadów.

– wie, jak można ponownie wykorzystać posegregowane odpady powstające w gospodarstwie domowym.

– wie i potrafi wytłumaczyć, co to jest recykling.

Zarząd Koła PCK

Opiekunowie: Marta Białobrzewska, Justyna Papierniak, Katarzyna Kasprzak – Trzcińska

Przewodniczący Mateusz Nocek

Zastępca: Paulina Krawczyk

Zespół Gospodarczo – Porządkowy

Opiekunowie: Anna Gustaw, Mirosława Osmelak

1. Wiktoria Przybylak

2.Anna Grodecka

Zespół Rozrywkowo – sportowy:

Opiekunowie: Katarzyna Kasprzak – Trzcińska, Katarzyna Bursztyńska

1.Piotr Bartosiewicz

2.Żaneta Jaskułowska