Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów

Branżowy Projekt Unijny -„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”

Od 1 marca 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym rozpoczął się kolejny projekt unijny pn.„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.111.242,21 zł.  Z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 943.824,36 zł. Projekt będzie trwał od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Projekt obejmuje 12 uczniów SOSW w Wąsoszu oraz 96 z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w placówkach powiatu górowskiego oraz na zwiększenie dostępności górowskich uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych oraz pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia w wybranych przez uczniów zawodach.

 Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu: zajęcia dodatkowe zwiększające wiedzę i umiejętności zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów zawodowych, staże i praktyki zawodowe u pracodawców, szkolenie dla nauczycieli, wyposażenie pracowni (językowej i informatycznej), wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Cały projekt obejmuje 12 zadań. SOSW w Wąsoszu realizuje zadanie 9,10,11,12.

W ramach realizacji zadania 9 projektu wdrożone zostanie rozwiązanie chmurowe oparte  o specjalistyczny system informatyczny w formie Interaktywnej Platformy Zawodowej realizujący wsparcie w formie biblioteczek zawodoznawczych. Zadanie 10 dotyczy realizacji zajęć dodatkowych z matematyki oraz języka obcego, zadanie 11 dotyczy realizacji zajęć specjalistycznych podnoszących kompetencje z zakresu informatyki i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, zadanie 12 obejmuje realizację staży zawodowych u pracodawców. Budżet projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu wynosi 261904,67 zł, z czego w 2020  roku  realizator wydatkował 156895,72 zł. Beneficjentem projektu jest Powiat Górowski, a partnerem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.