COVID-19 – Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Janusza Korczaka w Wąsoszu

w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Ośrodku, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Ośrodka, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Rodzice zgłaszają telefonicznie wychowawcy chęć udziału dziecka za ich zgodą
  w zajęciach opisanych w punkcie 4.  Wychowawca informuje o tym dyrektora Ośrodka, który organizuje pracę nauczycieli. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi
  w Ośrodku Procedurami bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu w czasie wystąpienia COVID-19. Zapoznanie potwierdzają podpisem (załącznik nr 1)
 4. Ośrodek pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, zapewniając zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, I-III branżowej szkoły I stopnia, I-III szkoły przysposabiającej do pracy oraz zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze.
 5. Uczniowie, którzy będą uczęszczali na zajęcia w Ośrodku, będą dzieleni na grupy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.
 6. Liczba uczniów w jednej grupie zarówno objętej zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, jak i odbywających konsultacje może maksymalnie wynosić do 12 przy czym powierzchnia do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2
 7. W sali podczas zajęć prowadzonych dla uczniów klas I-III odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 8. Uczniowie przebywający w Ośrodku na konsultacjach zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu społecznego – minimum 2 metry i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami
  w sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 ławka szkolna)  
 9. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się w liczbie uczestników dostosowanej do wielkości sal – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela
  z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci
  i młodzieży.
 10. W przypadku organizowania grupowych zajęć rewalidacyjnych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.
 11. Do Ośrodka nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną.
 12. Po wejściu do budynku Ośrodka każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem (za zgodą pracownika oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia). Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Ośrodka
  i zapisuje w „Zeszycie pomiaru temperatury”. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia.
 13. W przypadku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odbywających się w domu rodzinnym wychowanka nauczyciel prowadzący zajęcia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego mierzy temperaturę wychowanka przed rozpoczęciem zajęć oraz domowników przybywających w czasie obywania się zajęć w domu. Zajęcia nie odbędą się, gdy trzykrotny pomiar temperatury ciała będzie wyższy niż 37,4 o C.
 14. Do Ośrodka nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa obowiązani są odbywać kwarantannę lub być w izolacji.
 15. W zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych (na terenie placówki
  i w domu rodzinnym) uczestniczy jedynie kadra zaangażowana w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą.
 16. W Ośrodku dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą
  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 17. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać tylko
  w wyznaczonych do tego miejscach, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 18. Na czas pracy Ośrodka drzwi wejściowe do budynku Ośrodka są zamykane.
 19. Na tablicy ogłoszeń w internacie oraz na drzwiach wejściowych do internatu (wejście B) znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 • Dyrektor Ośrodka zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
   z pomieszczeń szkoły, placu zabaw oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się
   w szkole;
  • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników Ośrodka pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby (pokój chorych), u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom Ośrodka, jak
   i rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły.
 • Dyrektor:
  • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
   z powierzonymi im obowiązkami;
  • Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
  • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;
  • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  • Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika Ośrodka;
  • Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • opracowuje wraz z nauczycielami harmonogram, konsultacji indywidualnych
   i grupowych, który umożliwi ich bezpieczne odbywanie oraz upowszechnia go wśród nauczycieli, uczniów i rodziców;
  • Zapewnia taką organizację, która umożliwi przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole, w tym w salach, na świetlicy, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji;
  • Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów chorobowych);
  • Informuje rodziców/opiekunów prawnych uczniów wyznaczając wychowawców klas
   o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 • Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
  • regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  • kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  • unikania skupisk ludzi,
  • unikania dotykania oczu, nosa i ust,
  • unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną u ucznia;
 • postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 • zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 • unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 • Personel kuchenny oraz administracji nie kontaktuje się bezpośrednio z uczniami oraz nauczycielami.
 • Osoby sprzątające w placówce:
  • Pracują w rękawiczkach;
  • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  • Dezynfekują toalety – na bieżąco podczas każdej przerwy międzylekcyjnej nie mniej niż 6 razy dziennie i po każdym dniu pracy Ośrodka;
  • Po każdych zajęciach na sali gimnastycznej myją lub dezynfekują używany sprzęt sportowy oraz podłogę;
  • Po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
   • ciągi komunikacyjne – myją;
   • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
   • sprzęt wykorzystywany na placu zabaw – myją/dezynfekują;
   • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.
  • Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.
 • Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:
 • Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z wytycznymi, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • Organizują przerwy w czasie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut;
 • Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw;
 • Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie Ośrodka;
 • Dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
 • Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 • Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z drugiej grupy;
 • Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów;
 • Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;
 • Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze;
 • Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m;
 • W przypadku zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych regularnie myją lub dezynfekują sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników.
 • Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowy koszy znajdujących się w łazienkach.
 • Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość.

Przyprowadzanie i odbiór uczniów z Ośrodka

 1. Rodzic/opiekun prawny/ inna upoważniona osoba odprowadza dziecko do bramki przy głównej bramie wejściowej na teren Ośrodka.
 2. Dziecko wpuszczane jest do Ośrodka przez wyznaczonego pracownika, dba o to, by uczeń przy wejściu do Ośrodka zdezynfekował ręce i miał zmierzoną temperaturę ciała, następnie kieruje ucznia do nauczyciela, z którym ma mieć zajęcia.
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku Ośrodka przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.
 4. Pracownik wyznaczony do odbioru uczniów dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną) u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom/opiekunom prawnym i informuje dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub wicedyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka
  i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do Ośrodka, uczeń izolowany jest
  w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba odbierająca informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub wicedyrektor kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
 6. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi Ośrodka przy bramce przy głównej bramie wejściowej na teren Ośrodka.
 7. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika Ośrodka, który oczekuje przy bramce.

Pobyt uczniów na świeżym powietrzu / korzystanie z placu zabaw

 1. Ośrodek nie organizuje wyjść poza jego teren.
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, terenu Ośrodka.
 3. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie jedna grupa, przy czym nauczyciele zapewniają, aby uczniowie zachowali między sobą dystans.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw oraz sprzęt sportowy wykorzystywany do zabaw na zakończenie każdego dnia pracy jest czyszczony przy użyciu detergentu lub dezynfekowany,
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Ośrodku wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (pokój chorych znajdujący się na parterze budynku internatu). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – jest umieszczane w pokoju chorych.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora.
 4. Dyrektor kontaktuje się natychmiast telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka
  i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze (tel. 65 5432354).
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Ośrodka, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia z Ośrodka przy bramie głównej wejściowej na teren placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Ośrodka będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub wicedyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub wicedyrektor wstrzymuje przyjmowanie do Ośrodka kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze  (tel. 65 5432354) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub wicedyrektor sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
  o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy (opiekuńcze, konsultacje, rewalidacyjne itd.) lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.