Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej

     MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ     

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I (3 etaty)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264);
2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;
3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
1) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;
2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;
4) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich; 5) znajomość Zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;
6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;
9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
10) odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;
3) kopia dowodu osobistego;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego (jeśli kandydat posiada nadany stopień);
6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;
8) oświadczenie kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.),
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia o konkursie.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2016 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 30 maja – 1 czerwca 2016 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7–10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.