MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs

                                        MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

                                                    ogłasza konkurs

                              na stanowisko nauczyciela–doradcy pedagogicznego

                             ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) opracowywanie, w języku angielskim lub francuskim, raportów, sprawozdań i biuletynów w zakresie realizowanych zadań;
2) współpraca z głównym doradcą pedagogicznym szkoły, doradcami pedagogicznymi poszczególnych poziomów i psychologiem szkolnym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień uczniów;
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela–pedagoga w liceum ogólnokształcącym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264);
2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela-pedagoga w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
1) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;
2) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;
3) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;
4) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
5) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy,wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
6) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;
7) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;
8) odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;
3) kopia dowodu osobistego;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
5) kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;
8) oświadczenie kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.),
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia o konkursie.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 20 maja 2016 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela–doradcy pedagogicznego”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 30 maja – 1 czerwca 2016 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7–10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej wizję pracy na stanowisku nauczyciela–doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.