WZO

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, na podstawie art. 22, ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o; systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr67, poz.329, z późn. zm.); Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych Szkolnym Planem Nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu, który tworzą Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna .

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:
osiągnięcia edukacyjne ucznia;
zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę .
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skal, o których mowa w §5 pkt.1,2 i w § 45 pkt.4.
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć) edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skal, o których mowa w §5 ust.1 i § 45 pkt.4.
g) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
i) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3

1. Ocenianie zewnętrzne dokonywane jest w drodze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zasady i tryb oraz terminy przeprowadzania określają odrębne przepisy.
2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu zewnętzrnego.

ROZDZIAŁ 2

OCENIANIE
§ 4

Ocenianie w kl. I-III szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim- ocena opisowa.

W okresie trwania nauki szkolnej będą gromadzone informacje o danym uczniu, o jego postępach w edukacji, postępach w rozwoju emocjonalno-społecznym i osobistych osiągnięciach ucznia.
Narzędziem pomagającym nauczycielowi rejestrować spostrzeżenia będą ”KARTY SZKOLNYCH OSIAGNIEĆ”, które zawierają rejestr określonych przez obowiązujący program nauczania.
Uwzględniają one oprócz umiejętności typowo szkolnych jak czytanie, pisanie, rachowanie również i inne jak współdziałanie w grupie, organizowanie własnej pracy, a także zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Uzupełnieniem obrazu rozwoju dziecka będą wytwory jego pracy zgromadzone w teczkach. Na tej podstawie są redagowane oceny opisowe roczne.
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi, obejmują opis postaw i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
a) zachowania
b) mówienia i słuchania
c) pisania
d) czytania
e) rachowania
f)obserwowania i doświadczania
g) odtwarzania i tworzenia
h) działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Rejestracja postępów edukacyjnych ucznia dokonywana jest, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, w odpowiednich rubrykach dziennika zajęć kształcenia zintegrowanego wg następującej symboliki:

Sfery edukacji:
a)polonistyczna:

-czytanie:
tempo: B- bardzo dobre
D- dobre
W- wolne
intonacja: P- prawidłowe
D- drobne błędy
Z – znaczne błędy
poprawność: B- bezbłędnie
D- drobne błędy
Z- znaczne błędy
sposób czytania: G- głoskuje
S- sylabizuje
W- czyta wyrazami

pisanie:

kształt pisma: P- prawidłowy
N- nieprawidłowy
łączenie liter: P – prawidłowe
N- nieprawidłowe
przepisywanie, pisanie ze słuchu: P- prawidłowe
D- drobne błędy
Z- znaczne błędy
-mówienie:

wypowiadanie się: W- wyrazami
Z- zdaniami
zasób słownictwa: U- ubogi
B- bogaty
stosowanie form gramatycznych: P- poprawne
D- drobne błędy
Z- znaczne błędy

b)matematyczna:
pojęcie liczby: U- ukształtowanie
N- nieukształtowane

– dodawanie S- samodzielnie
– odejmowanie
– mnożenie P- z pomocą nauczyciela
– dzielenie
– rozwiązywanie zadań klasowych N- nie wykonuje

c)środowiskowa:

-charakteryzowanie zmian zachodzących w przyrodzie P- potrafi prawidłowo
– znajomość życia niektórych środowisk
– rozróżnianie niektórych gatunków roślin i zwierząt
– znajomość przepisów ruchu drogowego N- nie potrafi, nie zna

d ) artystyczno- techniczna:

-organizowanie warsztatu pracy: P- prawidłowe
N- nieprawidłowe
– posługiwanie się przyborami: P- potrafi
N- nie potrafi
– prace : E- estetyczne
P- pomysłowe
N- niedbałe

e) motoryczno- zdrowotna:

– ćwiczenia gimnastyczne P- potrafi wykonać
– zabawy rytmiczno-taneczne N- nie potrafi wykonać
– gry zespołowe CH- chętnie uczestniczy
NCH- nie chętnie uczestniczy

3. Nauczyciele klas I-III mogą stosować. również inne formy ocen bieżących, np. pochwały, gratulacje, komentarze, itp. oraz prowadzić inną dokumentację postępów edukacyjnych ucznia.

4. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalana jest w oparciu o rejestr postępów w nauce na Arkuszu osiągnięć7. ucznia ( załączniki nr 1,2,3)

5. Nauczyciele nauczania zintegrowanego tworzą zespół i wspólnie ustalają szczegółowe zasady formułowania ocen opisowych (klasyfikacyjnej, zachowania) oraz informują o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego.

6. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego sprawdza zgodność ustalonej oceny opisowej z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić12. o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczna poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia.

§ 5

1. Bieżące ocenianie , klasyfikowanie śródroczne i roczne w szkole podstawowej specjalnej w klasach IV – VI, gimnazjum specjalnym, szkole zawodowej specjalnej, dokonuje się według następującej skali ocen:
6 – stopień celujący
5 – stopień bardzo dobry
4 – stopień dobry
3 – stopień dostateczny
2 – stopień dopuszczający
1 – stopień niedostateczny
2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się oceny ze znakami: „+” lub „ -”.
3. Bieżącemu ocenianiu i klasyfikacji podlegają następujące zajęcia edukacyjne: religia, język polski, język obcy, historia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.
4. Jeżeli uczeń, którego rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili pisemną zgodę, aby uczestniczył w zajęciach edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie, otrzymuje wpis w dokumentacji przebiegu nauczania oraz na świadectwie szkolnym o treści: „uczestniczył(a)”

§ 6

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 7

U dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim dokonuje się oceny postępów w rozwoju społecznym przy pomocy diagramu P-PAC wg H.C.Gunzburga (załącznik nr 4). Analizę diagramu przeprowadza się w oparciu o instrukcję zamieszczoną w Podręczniku do inwentarza P-PAC Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym ( upośledzonych umysłowo), wydanym przez Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo- Zawodowego MEN w Warszawie w 1988 roku.

§ 8

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wymienionych w pkt.1 na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony”.

§ 9

W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne podlegające ocenie odbywają się w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, ocena klasyfikacyjna śródroczna jest jednocześnie oceną klasyfikacyjną roczną.

§ 10

Ustala się następujący podział wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania tej klasy,
b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach i innych formach rywalizacji lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w zakresie dopełniającym oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie rozszerzającym oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na podstawowym poziomie oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści programu nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia koniecznej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszego kształcenia oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych, nie opanował minimum wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

§ 11

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego obowiązani są do poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Szczegółowe wymagania edukacyjne, kryteria ocen, planowane terminy sprawdzianów dla każdego przedmiotu opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów( lub zespoły przedmiotowe). Stanowią one Przedmiotowe Systemy Oceniania, z którymi nauczyciel jest zobowiązany zapoznać ucznia na pierwszej lekcji danego przedmiotu w każdym roku szkolnym.
3. Dopuszcza się zawieranie pomiędzy nauczycielem przedmiotu a uczniami oddziału i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) kontraktu w formie pisemnej, regulującego zasady:
1) przygotowania ucznia do każdej lekcji,
2) pracy ucznia na lekcji,
3) zadawania i sprawdzania zadań domowych,
4) bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych, w tym zasad poprawy ocen,
5) przepływu informacji do rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ucznia i jego pracy na lekcji.

§ 12

1. Ocenianie powinno uwzględniać cele zwarte w §2, ust.2. niniejszego WSO.
2. Ocenie podlegają:
1) osiągnięcia ucznia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu poszczególnych typach szkół,
2) wymagania i umiejętności ucznia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
3) wiedza i umiejętności ucznia określone w celach edukacyjnych programów nauczania poszczególnych przedmiotów.
3. Ocenianie realizuje się poprzez stosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

§ 13

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
1) pytania ustne zadawane uczniom – sprawdzian w formie ustnych wypowiedzi ucznia z zakresu materiału programowego omawianego tematu, poprzedzającego bieżący temat lub logicznie zamkniętej części zakresu materiału programowego, prowadzone celem sprawdzenia stopnia opanowania i rozumienia treści programowych lub stopnia posługiwania się ustną wypowiedzią opisową;
2) kartkówka – sprawdzian w formie pisemnych wypowiedzi ucznia na zadane pytania lub rozwiązania przez ucznia testu, obejmujący pojedyncze umiejętności lub jednostkowe porcje wiedzy, trwający nie dłużej niż 15 minut;
3) klasówka – sprawdzian w formie pisemnych wypowiedzi ucznia na zadane pytania lub rozwiązania przez ucznia testu ( nieformalnego lub standaryzowanego), obejmujący logicznie zamkniętą część zakresu materiału programowego, kontrolujący opanowanie większych treści programowych z przedmiotu, trwający jedną jednostkę lekcyjną;
4) praca klasowa – sprawdzian w formie pisemnej wypowiedzi ucznia na zadany temat, prowadzony celem określenia stopnia opanowania umiejętności z zakresu tworzenia własnego tekstu (II standard wymagań z przedmiotów humanistycznych), realizowany podczas zajęć edukacyjnych trwających co najmniej jedną jednostkę lekcyjną bez dostępu do jakichkolwiek materiałów pomocniczych;
5) wypracowanie – sprawdzian w formie pisemnej wypowiedzi ucznia na zadany temat, prowadzony celem określenia stopnia opanowania umiejętności z zakresu czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu (I lub II standard wymagań z przedmiotów humanistycznych), realizowany także w ramach pracy domowej lub podczas zajęć edukacyjnych trwających co najmniej jedną jednostkę lekcyjną z dostępem do materiałów pomocniczych lub tekstów źródłowych;
6) dyktando – sprawdzian w formie pisemnej prowadzony w celu określenia stopnia opanowania umiejętności z zakresu ortografii, interpunkcji i pisania ze słuchu, realizowany na zajęciach edukacyjnych w czasie nie dłuższym niż jedna jednostka lekcyjna;
7) zadania domowe – sprawdzian prowadzony w celu określenia stopnia opanowania pojedynczych umiejętności lub jednostkowych porcji wiedzy, z zastrzeżeniem pkt.5;
8) kontrola zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń- sprawdzian prowadzony w celu określenia stopnia aktywnego uczestnictwa ucznia w zajęciach edukacyjnych;
9) testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów – sprawdzian wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, przeprowadzany wg harmonogramu ustalonego w Planie Mierzenia Jakości Pracy Szkoły;
10) szacowanie i wartościowanie wytworów i efektów pracy uczniów – sprawdzian określający stopień osiągnięcia umiejętności:
a) plastycznych,
b) muzycznych,
c) sporządzania prostych dokumentacji technicznych,
d) posługiwania się komputerem i oprogramowaniem oraz technologią informacyjną,
realizowany przez prezentowanie wykonanych w czasie zajęć edukacyjnych lub w domu prac uczniów lub efektów ich pracy;
11) test sprawnościowy – sprawdzian określający stopień sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych, realizowany podczas zajęć z wychowania fizycznego,
12) egzamin gimnazjalny- zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności, którego cel, termin, zakres, formę i sposób przeprowadzenia określają odrębne przepisy.
13) sprawdzian- zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności, którego cel, termin, zakres, formę i sposób przeprowadzania określają odrębne przepisy.

2. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z wyjątkiem tych, o których mowa w pkt.1 ppkt.12 i 13, wybiera nauczyciel w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć edukacyjnych.

§ 14

1. Uczeń ma prawo do zwolnienia ze sprawdzianów, o których mowa w § 13 pkt.1 ppkt.1-8 i ppkt.10-11 na czas jednej lekcji lub jednego dnia, w następujących przypadkach:
a) nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych spowodowana jego chorobą była dłuższa niż dwa tygodnie,
b) udział w imprezach, zawodach, konkursach organizowanych przez szkołę lub w których szkoła uczestniczyła uniemożliwiły należyte przygotowanie do sprawdzianu,
c) uczeń zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego i przygotowanie do udziału w nim uniemożliwiło mu należyte przygotowanie się do sprawdzianu.
2. Z prawa, o którym mowa w ust.1 uczeń korzysta po uprzednim ustaleniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia innego terminu sprawdzianu.

§ 15

1. Ocenianie sprawdzianów wymienionych w §13 pkt.1 ppkt.3-5 i pkt.9 można dokonywać według sumy punktów zdobytych w trakcie sprawdzianu, po przeliczeniu ich na ocenę według następującej skali procentowej:
a) 100 %-98% wszystkich możliwych punktów+ zadania dodatkowe – ocena celujący,
b) 97%-86% wszystkich możliwych punktów – ocena: bardzo dobry,
c) 85%-65% wszystkich możliwych punktów – ocena :dobry,
d) 64%-42%wszystkich możliwych punktów ocena: dostateczny,
e) 41%-25% wszystkich możliwych punktów – ocena :dopuszczający,
24%-0 wszystkich możliwych punktów – ocena: niedostateczny.
2. Ocenianie sprawdzianów , o których mowa jest w §13 pkt.1 ppkt.4,5 przeprowadza się wg zasad ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania.
3. Oceny sprawdzianów, o których mowa w §13 pkt.1 ppkt.2,3,4,5,6,9 powinny:
a) posiadać krótkie pisemne uzasadnienie, co najmniej przez podanie maksymalnej możliwej do uzyskania ze sprawdzianu liczby punktów oraz uzyskanej przez ucznia liczby punktów,
zawierać informację o sprawdzanych umiejętnościach i zakresie materiału programowego objętego sprawdzianem.

§ 16

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się dodatkowo pod uwagę:
a) dbałość ucznia o bezpieczeństwo, higienę, zdrowie w czasie zajęć,
b) postawę ucznia w roli organizatora, widza i sędziego w wybranych dyscyplinach sportowych,
c) aktywność ruchową o charakterze rekreacyjno – sportowym w wybranych formach indywidualnych i zespołowych w czasie zajęć szkolnych,
d) własną aktywność sportową ucznia.
3. Przy ustalaniu oceny z plastyki i muzyki bierze się dodatkowo pod uwagę odpowiednio własną plastyczną i muzyczną aktywność4. ucznia.

§ 17

1. Oceny sprawdzające osiągnięcia edukacyjne z przedmiotów zapisywane są w dzienniku lekcyjnym.
2. Do wpisywania ocen z przedmiotu w dzienniku lekcyjnym klasy jest uprawniony wyłącznie nauczyciel uczący przedmiotu w tej klasie.

§ 18

Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru. Uczeń powinien otrzymywać oceny ze wszystkich sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych przyjętych przez nauczyciela.

§ 19

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom( prawnym opiekunom)
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel obowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia wystawionej oceny
4. Wyniki sprawdzianu i egzaminu , o których mowa w §13 ust.1 pkt.12 i 13 zostają przekazane uczniom i ich rodzicom na spotkaniach z rodzicami. Uczniowie i ich rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac w terminie, miejscu i na zasadach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

§ 20

Uczeń ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny ze sprawdzianów, o których mowa w §13 ust.1 pkt.1-8 i pkt.10-11.

§ 21
1. Szczegółowe zasady przeprowadzania, poprawiania i oceniania sprawdzianów, o których mowa w §13 ust.1 pkt.1-2, pkt.7-8 oraz pkt.10-11 określa nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przedmiotowe systemy oceniania.
2. Ogólne zasady przeprowadzania, poprawiania i oceniania sprawdzianów, o których mowa w §13 pkt.1 ppkt.3-5,9 :
1) Sprawdziany są obowiązkowe dla każdego ucznia.
2) Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w terminie ustalonym dla całego oddziału jest zobowiązany do jego napisania w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.
3) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły.
4) W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, nauczyciel ustala jednokrotnie dodatkowy termin sprawdzianu.
5) Nauczyciel może przerwać uczniowi pisanie sprawdzianu oraz unieważnić sprawdzian, jeśli zachowanie ucznia nie gwarantuje samodzielności pracy. W takim przypadku nauczyciel wyznacza uczniowi inny termin sprawdzianu.
6) W ciągu jednego dnia zajęć uczeń może pisać jeden sprawdzian, a w ciągu jednego tygodnia nie więcej niż dwa sprawdziany.
7) Nauczyciel ma obowiązek przed rozpoczęciem pisania sprawdzianu podać uczniom punktację przewidzianą za sprawdzane umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania poszczególnych ocen.
9) Sprawdziany winny być:
a) odnotowane w dzienniku lekcyjnym i zapowiedziane uczniom z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem,
b) ocenione nie później niż dwa tygodnie po terminie odbycia,
c) umożliwione do wglądu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych w §19.
d) przechowywane w szkole do końca roku szkolnego przez nauczyciela, który je przeprowadził .
10) Każdemu uczniowi przysługuje prawo do jednokrotnego pisania poprawy sprawdzianu w dodatkowym terminie.
11) Poprawa sprawdzianu odbywa się:
a) na podstawie dobrowolnej deklaracji ucznia wnoszonej w formie ustnej do nauczyciela przedmiotu w ciągu pierwszego tygodnia po uzyskaniu oceny ze sprawdzianu,
b) w terminie ustalonym przez nauczyciela; ma taką samą formę, jak sprawdzian, którego dotyczy,
12) Ocena uzyskana z poprawy sprawdzianu wpisywana jest do dziennika lekcyjnego obok pierwszej oceny ze sprawdzianu. Jeżeli uczeń z poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzednia ocena nie jest uwzględniana przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej, w przeciwnym razie obydwie oceny mogą być uwzględnione przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej.

 

ROZDZIAŁ 3

KLASYFIKOWANIE

§ 22

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, na koniec pierwszego semestru, nie później niż na tydzień przed jego końcem.
2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu – wg skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .
3. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów , i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .
§ 23
1. Klasyfikację roczną przeprowadza się na koniec roku szkolnego, nie później niż na tydzień przed końcem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szklonym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 4 według załączonych kart osiągnięć ucznia(załączniki nr1,2.3).
3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych w i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej oceny z zachowania. Opisową ocenę klasyfikacyjną przygotowuje się w oparciu o diagram PAC1 wg H.C.Gunzburga ( załącznik nr 5 ). Analizy diagramów dokonuje się wg instrukcji zamieszczonej w Podręczniku do inwentarza PAC-1 Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym (upośledzonych umysłowo) wydanej przez Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo- Zawodowego MEN w Warszawie w 1988 roku.
4. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI szkoły podstawowej , w gimnazjum, szkole zawodowej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali, o której mowa w §5 pkt.1 i §45 pkt.4
5. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej. Oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi, przygotowuje się je w oparciu o diagram PAC1 wg H.C.Gunzburga ( załącznik nr 5 ). Analizy diagramów dokonuje się w oparciu o Podręcznik wymieniony w pkt2.
6. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej ustala opiekun praktyk lub kierownik praktycznej nauki zawodu .
7. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 24

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem §4, pkt.7.
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej , uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( opiekunami prawnymi).
3.Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznawane za pozytywne zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

§ 25

O terminie klasyfikacji szkoła powiadamia uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż tydzień przed klasyfikacją.

§ 26

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem §23, pkt.6, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
– oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych,
– promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalona naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 27

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
a) o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej należy powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru lub końcem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym.
b) powiadomienie rodziców( prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej następuje w formie pisemnego zawiadomienia.
c) powiadomienie, o którym mowa w ppkt.b przesyła do rodziców(prawnych opiekunów) ucznia wychowawca klasy.

§ 28

1. O ustalonych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel obowiązany jest powiadomić ucznia w czasie wystawienia oceny.
2. Wyniki klasyfikacji za każdy semestr zatwierdza rada pedagogiczna w formie uchwały.
3. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
4. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 29

1. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen ustalonych w trakcie bieżącego oceniania w ciągu semestru.
2. Ocena klasyfikacyjna nie może być średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w semestrze w wyniku bieżącego oceniania.

§ 30

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 31

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „nieklasyfikowany”.

§ 32

1. Uczeń nieklasyfikowany za pierwszy semestr z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, który nie zdawał egzaminu klasyfikacyjnego jest obowiązany uzupełnić braki wiadomości oraz umiejętności do poziomu umożliwiającego kontynuowanie nauki w drugim semestrze w wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne terminie.
2. Nie uzupełnienie braków, o których mowa w ust.1 do czasu zakończenia drugiego semestru może być powodem ustalenia niedostatecznej oceny rocznej z danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku kiedy nie ma podstaw do klasyfikowania ucznia za drugi semestr nie klasyfikowania ucznia za rok szkolny.

ROZDZIAŁ 4

TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

§ 33

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek ten należy złożyć nie później niż na 7 dni przed zakończeniem semestralnych zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 34

1.Po pozytywnym rozpatrzeniu przez radę pedagogiczną wniosku, o którym mowa w §33 pkt2, ustala się termin egzaminu klasyfikacyjnego.
2.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
( prawnymi opiekunami).

§ 35

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 33 pkt.1,2,3a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 33 pkt.3b przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący ,
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
3.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w §33, pkt.3b, oraz jego rodzicami( prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie).
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych oraz w formie pisemnej, ustnej i praktycznej z informatyki.
6. Pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, pytania obejmują wymagania edukacyjne z danego semestru.
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

§ 36

 

1. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć) edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć) edukacyjnych.
d) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne( nauczyciel ten może być- zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły),
– dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
e) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
– dyrektor szkoły jako przewodniczący ,
– wychowawca klasy,
– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
– psycholog,
– przedstawiciel samorządu uczniowskiego
– przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego .
6.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– skład komisji,
– termin sprawdzianu,
– zadania (pytania) sprawdzające,
– wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
d) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
– skład komisji,
– termin posiedzenia komisji,
– wynik głosowania,
– ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Do protokołu, o którym w pkt.6a dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2a, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 6

TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

§ 37

Uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 38

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich.

§ 39

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne. Egzamin poprawkowy z tych przedmiotów powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 40

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne – jako członek komisji.
2. Nauczyciel, o który mowa w ust.1b, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 41

1.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
-skład komisji,
– termin egzaminu,
– pytania egzaminacyjne,
– wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję .
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
2.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

§ 42

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 43

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.2.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej
3. Przepisy z §36 pkt.1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 7

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY

§ 44

1.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim kończy szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć) edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć) edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
b) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu z zastrzeżeniem ppkt.c
c) w przypadku gimnazjum, jeżeli uczestniczył w projekcie edukacyjnym i otrzymał pozytywną ocenę,
d) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców( prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami).
3. Uczeń kończy szkołę podstawową , gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt.1a uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

ROZDZIAŁ 8

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

§ 45

1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, a w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
e) dbałość o piękno mowy ojczystej,
g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
i) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ,
j) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocena zachowania ma na celu:
a) określenie stopnia spełniania przez ucznia wymagań związanych z zachowaniem,
b) kształtowanie zachowań ucznia zgodnych z obowiązującym prawem i normami społecznymi,
c) motywowanie do doskonalenia postaw i zachowań ucznia przydatnych w życiu w społeczności szkolnej,
d) wyrabianie umiejętności oceniania zachowania i postępowania własnego i innych uczniów według obowiązującego prawa i norm współżycia społecznego.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali :
-wzorowe
-bardzo dobre
-dobre
-poprawne
-nieodpowiednie
– naganne
5. W klasach I- III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
6. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową , przygotowuje się ją na podstawie diagramu PAS ( skala oceny osobowej ) wg H.C. Gunzgurga (załącznik nr 6 ), diagram opracowuje się według instrukcji zamieszczonej w Podręczniku do inwentarza PAC-1 H.C. Gunzburga do oceny w rozwoju społecznym (upośledzonych umysłowo) wydanej przez Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo- Zawodowego MEN,W-wa 1988.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć) edukacyjnych ,
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

§ 46

Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 47

1. Wychowawca klasy w ciągu trwania każdego semestru obowiązany jest do odnotowywania uwag dotyczących zachowania uczniów klasy, wynikających z obserwacji własnych oraz wnoszonych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły w formie ustnej lub pisemnej.
2. Przy dokonywaniu oceny zachowania ucznia, wychowawca może :
1) zasięgnąć opinii zespołu klasowego – zgodnie z trybem i zasadami przyjętymi przez zespół klasowy,
2) zapoznać się z uwagami innych nauczycieli dotyczącymi zachowania ucznia,
3) zapoznać się z opiniami dotyczącymi zachowania ucznia wyrażanymi przez pracowników szkoły oraz inne osoby.

§ 48

1. W SOSW obowiązuje punktowy system spełniania wymagań, o których mowa w §45, pkt. 2.
2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 50 punktów.
3. W ciągu trwania każdego semestru uczeń może otrzymywać dodatkowo punkty:
a) dodatnie – za zachowania i postawy powszechnie uznawane za pozytywne,
b) ujemne – za zachowania i postawy powszechnie uznawane za negatywne.

Punkty uczniom przyznają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, takie prawo mają również pracownicy administracji i obsługi.
4. Przy ustalaniu oceny zachowania śródrocznej i rocznej dla każdego ucznia osobno wychowawca sumuje punkty, o których mowa w pkt.3.
5. Uzyskana w wyniku sumowania liczba punktów jest przeliczana na ocenę zachowania śródroczną lub roczną według następującej skali:
a) 0 – 17 punktów ocena: naganna
b) 18 – 35 punktów ocena: nieodpowiednia
c) 36 – 53 punktów ocena: poprawna
d) 54 – 72 punktów ocena: dobra
e) 73 – 86 punktów ocena : bardzo dobra
d) 87 – punktów i więcej ocena: wzorowa.
6. Punkty, o których mowa w pkt.3 ppkt.a uczeń może otrzymać jednorazowo na zakończenie semestru jeżeli:
1) ucznia cechowała wzorowa kultura osobista wyrażana kulturalnym
słownictwem, schludnym wyglądem oraz postawą nakierowaną poszanowanie mienia i w ciągu trwania semestru nie otrzymał punktów za czyny, o których mowa 
w pkt.8 ppkt.1-12 10 pkt
2) nie odnotowano żadnego spóźnienia ucznia na lekcje 10 pkt
3) uczeń nie posiadał godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 10 pkt
4) uczeń wykonywał pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego 10 pkt
5) uczeń zachowywał się podczas przerw zgodnie z przyjętymi normami 5 pkt
6) uczeń zachowywał się podczas imprez i uroczystości szkolnych zgodnie
z przyjętymi normami. 5 pkt

7. Punkty, o których mowa w pkt.3 ppkt.a uczeń może otrzymać każdorazowo za:
1) wzorowo pełnione dyżury 1-3 pkt
2) pomoc koleżeńską 10 pkt
3) wykonanie dodatkowego zadania na rzecz klasy 5 pkt
4) prace porządkowe w sali lekcyjnej 2-5 pkt
5) pracę na rzecz szkoły 10 pkt
6) udział w konkursach na terenie szkoły
a) i zajęcie I – III miejsca w tym konkursie 10 pkt
b) i zajęcie innego miejsca w tym konkursie 5 pkt
7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz 15 pkt
8) czynny udział w imprezach szkolnych i przedstawieniach 10 pkt
9) dyżur szkolny 5 pkt

8. Punkty, o których mowa w pkt.3p pkt.b uczeń może otrzymać każdorazowo za:
1) uchybienie przeciwko kulturze osobistej -5 pkt
2) agresywne zachowanie wobec innych uczniów, nauczycieli lub
pracowników szkoły -10 – (-5) pkt
3) zakłócanie porządku w czasie przerw między lekcjami 2 pkt
4) palenie papierosów na terenie Ośrodka i w czasie zajęć i imprez
organizowanych poza terenem -20
picie alkoholu na terenie Ośrodka i w czasie zajęć i imprez organizowanych poza terenem -30 pkt
zażywanie narkotyków i używek na terenie Ośrodka i w czasie zajęć i imprez organizowanych poza terenem -30
6) nie wywiązanie się z powierzonego zadania -3 pkt
kłamanie -5 pkt
kradzież – 20 pkt
8) umyślne niszczenie mienia Ośrodka -20 pkt
9) zakłócanie porządku na lekcjach lub w czasie innych zajęć szkolnych -10 pkt
11) trzy spóźnienia -1 pkt
ucieczka i „wagary” -15 pkt
łamanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku -10 pkt
szykanowanie z powodu przekonań religijnych -10 pkt
przychodzenie do Ośrodka w niestosownym stroju ( np. odkrywającym bieliznę oraz części ciała, które nie powinny być odsłonięte) -5 pkt
łamanie zasad zachowania czystości i porządku, -5- (-10) pkt
brak stroju apelowego na uroczystościach szkolnych -5 pkt
używanie telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych w czasie zajęć -10 pkt
wnoszenie na teren Ośrodka narzędzi i środków zagrażających bezpieczeństwu innych oraz posiadanie ich w czasie zajęć i imprez organizowanych poza terenem -30 pkt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wewnętrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany i nowelizacje Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonuje się w drodze uchwały rady pedagogicznej SOSW.
3. Dyrektor SOSW co najmniej raz w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
4. Nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczniowie mają prawo zgłaszania do dyrektora Ośrodka uwag dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii O szkole. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.