Załącznik nr 5 – Udział w zadaniu projektowym

Nr deklaracji_____________________________________________________

Należy wypełnić DUŻYMI, DRUKOWANYMI literami.

Zaleca się wypełnienie na komputerze i wydrukowanie    

 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY  DO  UDZIAŁU  W  ZADANIU  PROJEKTOWYM

 

Ja, niżej podpisana/y dobrowolnie deklaruję swój udział w poniższym zadaniu, realizowanym w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów (Nr RPDS.10.04.01-02-0005/19-00), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014- 2020.

 

Nr zadania

Nazwa zadania

 

 

 

Data

2

0

2

0

 

 

 

 

 

Data

2

0

2

0

 

 

 

 

rozpoczęcia udziału w zadaniu

 

 

(RRRR-MM-DD)

 

 

zakończenia udziału                        w zadaniu

 

(RRRR-MM-DD)

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za założenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że niżej podane dane są zgodne z prawdą.

 

Nazwisko

 

 

Imię (Imiona)

 

 

Płeć (wpisać: K– dla kobiety, M – dla mężczyzny)

 

 

Nazwa szkoły ( Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu)

 

 

Typ szkoły ( SB -Szkoła Branżowa)

 

 

………………………………………………………..                                      

            Miejscowość i data

                                                                                                  ………………..…………………………………………………………………….

                                                                                                                 Czytelny podpis uczestnika projektu[1]

 

 

                                                                                                 …………………….………………………………………………………………….

                                                                                                          Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

                                                                  (wymagany w przypadku, gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią)

 

 

[1] W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać  podpisana zarówno przez daną osobę, jak również przez jej rodzica lub prawnego opiekuna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty Unijne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.