Nabór na stanowisko asystent księgowości

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

im. Janusza Korczaka w Wąsoszu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
ASYSTENT KSIĘGOWOŚCI

1.Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, ul. Korczaka 6, 56-210 Wąsosz

2. Określenie stanowiska urzędniczego: Asystent księgowości

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone art. 6 ustawy
z  dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych  (Dz. U. z 2022r. poz. 530)

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie:
 • wyższe ekonomiczne, w tym licencjat i co najmniej 2 -letnia praktyka w księgowości

lub

 • średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

2) wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, preferowane doświadczenie
  w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi programu RADIX,
 • znajomość przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Pracy,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań z wynagrodzeń, prowadzenie akt pracowniczych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do systematycznej aktualizacji wiedzy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, dokładność, obowiązkowość,
 • rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków ,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

–  praca biurowa,

–  praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

–  stała konieczność współpracy z innymi ludźmi,

–  stała konieczność pracy przy komputerze.

5.  Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie dokumentacji służbowej: sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,prowadzenie dokumentacji w zakresie programu Płace i Płatnik,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11,
 • obsługa programu Płatnik: zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz ich korekty związane ze zmianami (ZUA, ZZA, ZWUA)
 • sporządzanie miesięcznych raportów DRA, RCA, RSA, RZA,
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA,
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników na podstawie zwolnień lekarskich
 • prowadzenie księgowości w zakresie ZFŚS (dbanie o terminowe spłaty pożyczek z ZFŚS)
 • prowadzenie kart zasiłkowych
 • weryfikacja płatności wychowanków/uczniów, pracowników
 • terminowe sporządzanie dokumentów kadrowo-płacowych
 • prowadzenie ewidencji księgowych druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie rejestru kartotek magazynu żywności
 • prowadzenie kasy SOSW w Wąsoszu
 • prowadzenie akt pracowniczych pracowników administracji i obsługi,
 • sporządzanie list obecności pracowników niepedagogicznych, umów o pracę, świadectw pracy, pism kadrowo-płacowych dot. danego pracownika, prowadzenia rejestrów pracowniczych i ewidencji nieobecności w programie RADIX Kadry oraz opracowanie projektu planu urlopów pracowników niepedagogicznych, obsługa i rozliczanie w tamach PPK,
 • księgowanie dokumentów źródłowych,
 • sporządzanie miesięcznych meldunków zatrudnienia i wynagrodzenia,
 •  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska oraz ścisła współpraca z głównym księgowym.

6. Warunki pracy:

 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin)
 • umowa na czas próbny na okres (pół roku), po tym okresie możliwość przedłużenia umowy na czas określony- 2 lata.

7.  Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października  2021 r. w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.


8.  Planowany termin rozpoczęcia pracy:  01 września 2022 roku.

9.  Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz kwalifikacji czy uprawnień(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Świadectwa pracy (kserokopie) potwierdzające wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w procesie rekrutacji
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem naboru
 • kandydat , który zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13a z ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2019 poz.1282, z 2021r. poz. 1834) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie placówki bądź tradycyjną pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, ul. Korczaka 6, 56-210 Wąsosz z dopiskiem „Nabór na stanowisko ASYSTENT KSIĘGOWOŚCI”  w terminie do 20.07.2022 r. do godziny 14:00.

11. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.

12. Inne informacje:

 • Aplikacje, które wpłyną do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  im. Janusza Korczaka w Wąsoszu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do jednostki).
 • Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów,  II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.
  O terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne,  zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
 • Informacja o  wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej placówki oraz na tablicy informacyjnej w Specjalnym Ośrodku
  Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu.
 • Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dyrektor                    
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Wąsoszu
Justyna Dąbrowska                                                                                     

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.